Krośnieńscy radni byli jednomyślni. Wszyscy byli za przyjęciem sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i jednogłośnie udzielili absolutorium prezydentowi Piotrowi Przytockiemu.
Działalność prezydenta, jego zastępców i urzędu zostały pozytywnie ocenione przez stałe komisje Rady Miasta Krosna, które pozytywnie zaopiniowały Raport o stanie Miasta Krosna za 2022 rok oraz sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2022 rok. Komisja Rewizyjna jednogłośnie podjęła uchwałę o udzielenie Panu Prezydentowi absolutorium za 2022 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdania wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

Głosowanie podczas piątkowej (30 czerwca) sesji Rady Miasta Krosna odbyło się bez dyskusji.

Dochody budżetu wykonano w wysokości 451,3 mln zł (w tym dochody majątkowe - 47 mln zł, dochody bieżące - 404,3 mln zł), tj. 105,3 % planu, w tym:
1. dochody własne - 191,7 mln zł (42,5% dochodów ogółem),
2. dotacje celowe i środki (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych i pozostałych źródeł krajowych) - 130,3 mln zł (28,9%), w tym na zadania inwestycyjne - 33,6 mln zł,
3. subwencje (oświatowa, równoważąca i wyrównawcza) - 122,2 mln zł (27,1%),
4. środki europejskie - 7,1 mln zł (1,6%).

Wydatki zrealizowano w wysokości 472,6 mln zł, a największe w działach:
1. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - 165,5 mln zł,
2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 49,1 mln zł,
3. Rodzina - 42,3 mln zł,
4. Kultura fizyczna - 40 mln zł,
5. Transport i łączność - 34,3 mln zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 380,2 mln zł (96,18% planu), w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych (statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne) - 272,6 mln zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50,3 mln zł,
3. Dotacje na zadania bieżące - 40,1 mln zł,
4. Na projekty współfinansowane ze środków europejskich - 4,6 mln zł,
5. Obsługa długu publicznego - 12,6 mln zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 92,3 mln zł (96,60% planu), a największe środki wydatkowano na inwestycje, w tym wieloletnie, w działach:
1. Kultura fizyczna - 28,3 mln zł, w tym m.in. na zadania:
- 15,2 mln zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie (zakończenie spłaty zobowiązań factoringowych),
- 8,2 mln zł - Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów w Krośnie;

2. Transport i łączność - 22,1 mln zł, w tym m.in. na zadania:
- 3,8 mln zł - Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (dokumentacja projektowa),
- 3,8 mln zł - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
- 2,9 mln zł - Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie (zadanie współfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- 2,1 mln zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie (zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

3. Gospodarka mieszkaniowa - 18,6 mln zł, w tym m.in.:
- 8,7 mln zł - wkłady do spółki TBS PM (ze środków otrzymanych z RFRM i Funduszu Dopłat BGK) na realizację budownictwa mieszkaniowego, w tym na zadania: 7,3 mln zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul.Hallera w Krośnie; 1,4 mln zł - Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie,
- 7,3 mln zł - Wykupy nieruchomości, w tym m.in. z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne, budownictwo mieszkaniowe oraz budowę i rozbudowę dróg,
- 1,9 mln zł - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20;

4. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - 11,1 mln zł, w tym m.in.:
- 6,1 mln zł - Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola,
- 1,2 mln zł - Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (zadanie wspófinansowane ze środków UE).

W 2022 r. miasto zaciągnęło:
1. Kredyt długoterminowy w wysokości 60 mln zł,
2. Preferencyjne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 831 tys. zł na zadania:
- Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej - Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica 2,
- Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej - Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku - termomodernizacja,
- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek regulowane były zgodnie z zawartymi umowami i na ten cel (raty i odsetki) wydatkowano łącznie 41,4 mln zł, co stanowiło 9,2% wykonanych dochodów.

Zadłużenie miasta na koniec 2022 r. wynikające z zaciągniętych zobowiązań na finansowanie inwestycji miejskich wyniosło 252,6 mln zł, w tym dotyczące:
1. Zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji - 246 mln zł,
2. Inwestycji realizowanych z finansowaniem na zasadach factoringu - 6,6 mln zł dot. zadania pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

Za 2022 r. miasto uzyskało bieżącą nadwyżkę operacyjną w wysokości 24 mln zł, z czego 11,9 mln zł to otrzymane dodatkowe środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące częściową rekompensatę ubytku dochodów w związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi Polskim Ładem.

Natomiast wynikiem wykonania w 2022 r. dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów były wolne środki w wysokości 41,1 mln zł, w tym:
1. 21 mln zł otrzymane z rezerwy subwencji oraz RFRD na realizację inwestycji pn.:
- Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka.
2. 3,5 mln zł - środki europejskie (zaliczki) na współfinansowanie projektów inwestycyjnych i bieżących, które zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi będą przeznaczone na finansowanie tych zadań w latach 2023 - 2025

~pasikonik

03-07-2023 16:20 2 0

Gratulacje dla Pana Prezydenta. Klasa. Natomiast w Jedliczu burmistrz Jolanta Urbanik na początku sesji absolutoryjnej oznajmiła przez internet że wyjeżdżą no i jej do końca nie było. Zostawiła sekretarza ale ten zupełnie nie zorientowany. Sesja trwała dwa dni i nie otrzymała ani wotum zaufania ani absolutorium. Czytajcie co ta burmistrz w Jedliczu wyrabia.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.