LXIV sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 27 października 2023 roku o godzinie 09:00.
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krosno za rok szkolny 2022/2023.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r. (projekt Nr LXIV/1806/23),
5.2. uchwalenia Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Krosna na lata 2023-2025 (projekt Nr LXIV/1807/23),
5.3. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2023 roku i wysokości środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LXIV/1808/23),
5.4. zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym (projekt Nr LXIV/1809/23),
5.5. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LXIV/1810/23),
5.6. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
5.6.1. nabycia nieruchomości (projekt Nr LXIV/1811/23),
5.6.2. nabycia nieruchomości (projekt Nr LXIV/1812/23),
5.6.3. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LXIV/1813/23),
5.6.4. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony (15 lat) nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LXIV/1814/23),
5.7. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Białobrzeskiej w Krośnie" (projekt Nr LXIV/1815/23),
5.8. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego" (projekt Nr LXIV/1816/23),
5.9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie" (projekt Nr LXIV/1817/23),
5.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr LXIV/1818/23),
5.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Krosna (projekt Nr LXIV/1819/23),
5.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Krosna" (projekt Nr LXIV/1820/23),
5.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbiór odpadów z cmentarzy komunalnych" (projekt Nr LXIV/1821/23),
5.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego w ciągu ulicy S. Okrzei w Krośnie" (projekt Nr LXIV/1822/23),
5.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym" (projekt Nr LXIV/1823/23),
5.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi" (projekt Nr LXIV/1824/23),
5.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zapewnienie posiłku dzieciom w placówce wsparcia dziennego" (projekt Nr LXIV/1825/23),
5.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" (projekt Nr LXIV/1826/23),
5.19. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni" (projekt Nr LXIV/1827/23),
5.20. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (projekt Nr LXIV/1828/23),
5.21. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt Nr LXIV/1829/23),
5.22. wyboru ławników na kadencję 2024-2027 (projekt Nr LXIV/1830/23).
6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad i zamknięcie LXIV sesji Rady Miasta Krosna.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.