IV sesja Rady Miejskiej w Jedliczu odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jedlicze.
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Jedlicze.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Jedlicze wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlicze za 2023 rok.
8. Zapoznanie się z treścią uchwały składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie sprawozdania Burmistrza Gminy Jedlicze z wykonania budżetu Gminy Jedlicze za 2023 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Jedlicze za 2023 rok.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jedlicze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
11. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Jedlicze.
12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
13. Zapoznanie się z treścią uchwały składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2025 rok na realizację zadania pn. "Budowa zbiornika/stawu retencyjnego o powierzchni do 700 m2 i głębokości poniżej 3 m na dz. nr ewid. 717 w miejscowości Jaszczew, gmina Jedlicze".
16. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2025 rok na realizację zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jedlicze".
17. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jedlicze na lata 2024 - 2028.
18. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat. (dot. części działki o nr ewid. 40/1 w m. Podniebyle, oraz część działki o nr ewid. 510 w m. Żarnowiec).
19. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości na okres 5 lat. (dot. działek o nr ewid. 94, 176/2 w m. Dobieszyn i 1575,1570 w m. Żarnowiec)
20. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) na podniesienie kapitału zakładowego.
21. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu za rok 2023.
22. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2024 rok.
23. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/555/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038.
24. Przyjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego, warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
25. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Jedlicze.
26. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Jedlicze na lata 2024-2028".
27. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze za rok 2023.
28. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
29. Interpelacje i zapytania radnych /w formie pisemnej/.
30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
31. Wolne wnioski i zapytania.
32. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
33. Zakończenie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.