Na Podkarpaciu, w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic, powstanie osiem nowych inwestycji. Jedna z nich to obwodnica Miejsca Miejsca Piastowego. Sprawdź, na jakim etapie są prace?
W województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic powstanie osiem nowych inwestycji. Obwodnica Sanoka, jest już na etapie realizacji. Kolejne, obwodnica Pilzna, jest na etapie przetargu, natomiast pozostałe są przed ogłoszeniem przetargu lub na etapie przygotowania dokumentacji projektowych.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną nowe drogi klasy GP, skrzyżowania jednopoziomowe (ronda), odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległych terenów. Inwestycje będą uwzględniać również m.in. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogami obwodowymi, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, budowę oświetlenia drogowego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Joanna Rarus z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie poinformowała, że obwodnica Miejsca Piastowego jest na etapie prac projektowych i opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R).

Prace projektowe prowadzone są w oparciu o umowę z 26 kwietnia 2021 r. na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Wartość umowy to 10 688 700,00 zł, wykonawcą jest konsorcjum firm: MPRB Sp. z o.o., Mosty Kraków S.A., MP Infra Sp. z o.o. z Krakowa.

- W kwietniu 2023 roku wykonawca przedłożył opracowane Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ-R Etap I), prowadzone dla czterech wariantów obwodnicy wybranych po etapie studium korytarzowego (SK): W1, W4, W5, W6 oraz dwóch podwariantów W5a i W6a - tłumaczy Joanna Rarus.

14 lipca 2023 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), które po rozpatrzeniu przedłożonej dokumentacji oraz zapoznaniu się z wynikami analizy wielokryterialnej, do dalszych prac na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R Etap II) wskazało wstępnie następujące warianty:
- W5 z uwzględnieniem korekty wprowadzonej w wariancie 5a na wysokości miejscowości Besko,
- W6a - jako wariant alternatywny,
- W5a - jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska.


Wykonawca wprowadził do dokumentacji STEŚ-R Etap I stosowne korekty, wynikające z uwag zawartych w protokole ZOPI. Kolejnym krokiem było opracowanie przez Wykonawcę Raportu Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko (ROŚ). Opracowanie to jest obecnie na etapie uzgadniania przez Zespół Środowiska GDDKiA.

Posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych zaplanowane zostało na III kwartał br. W protokole z posiedzenia KOPI ostatecznie zostaną wskazane warianty do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Ostateczną decyzję w zakresie wyboru wariantu realizacyjnego podejmie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Następnym etapem prac projektowych jest opracowanie STEŚ-R Etap II gdzie rozwiązania projektowe przygotowuje się w oparciu o mapę do celów projektowych.

- Na tym etapie wykonywane jest pełne rozpoznanie geologiczne pod projektowaną obwodnicę, przygotowywane są wariantowe rozwiązania w zakresie obiektów i skrzyżowań. Wykonana na tym etapie dokumentacja zatwierdzona na posiedzeniach ZOPI i KOPI stanowi podstawę do opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla nowej drogi, a następnie ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj - informuje Joanna Rarus.

Zgodnie z założeniami, obwodnica Miejsca Piastowego ma mieć ponad 22 km długości i pozwoli między innymi na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości Miejsce Piastowe, Rymanów, Besko oraz Zarszyn, a to zapewni odciążenie miejscowości z ruchu pojazdów ciężarowych.

Wariant 5 z uwzględnieniem korekty wprowadzonej na wysokości miejscowości Besko
Przebieg tego wariantu korytarza DK nr 28 rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Bieszczadzkiej w centrum handlowym VIVO w Krośnie w miejscu, gdzie została zakończona na ślepo inwestycja drogowa miasta Krosno. Droga przechodzi kolejno nad linią kolejową nr 108, po czym odbija w kierunku południowo-wschodnim biegnąc po trasie istniejącej ul. generała Sikorskiego i przebiega przez lotnisko w Targowiskach kierując się w stronę istniejącej drogi krajowej nr 19. Po minięciu drogi krajowej nr 19 trasa przebiega pomiędzy zabudową mieszkaniową i zakładami produkcyjnymi, by następnie przejść przez las, a kolejno skrzyżować się z projektowaną droga ekspresową nr 19. W miejscu tym przewiduje się wykonanie węzła drogowego - Targowiska. Na dalszej części odcinka w powiecie krośnieńskim, projektowana droga przecina linie wysokiego napięcia 110kV oraz 400kV i dwie rzeki: Flora i Morwawa. Na dalszym odcinku wariant ten przebiega po terenach rolnych i łąkach omijając od strony północnej Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki i Milczę. Przecinając drogę w wojewódzką nr 887 i linie wysokiego napięcia 110V. W km 15+600 planowane jest skrzyżowanie stanowiące połączenie projektowanej drogi z drogą powiatową DP2006R. Po minięciu miejscowości Milcza droga omija od strony południowej Poręby by w km ok. 16+600 przejść nad rzeką Wisłok. Na wysokości miejscowości Besko i Zarszyn droga przebiega po ich północnej stronie po polach i łąkach, przecina potok Pielinica jak również szereg rowów melioracyjnych. Koniec trasy kończy się na istniejącej drodze krajowej nr 28. Droga na tym odcinku przecina drogę powiatową nr 2045R oraz 2204R jak również kolejny raz linię kolejową nr 108 i linie wysokiego napięcia 110kV. Długość projektowanego odcinka wariantu to ok. 24,907 km.

Wariant 5A
Przebieg wariantu 5A korytarza drogi krajowej nr 28 rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Bieszczadzkiej w centrum handlowym VIVO w Krośnie w miejscu, gdzie została zakończona na ślepo inwestycja drogowa miasta Krosno. Droga przechodzi kolejno nad linią kolejową nr 108, po czym odbija w kierunku południowo-wschodnim biegnąc po trasie istniejącej ul. generała Sikorskiego. Kolejno przebieg pokrywa się z planowaną inwestycją miasta Krosno (rondo) i biegnie przez teren starego lotniska Iwonicz. Na tym obszarze planowany jest łącznik projektowanej drogi z DK19. Kolejno trasa odbija w kierunku północno wschodnim omijając zakłady przemysłowe. Następnie trasa kieruje w się w stronę południowo- wschodnią, aby zbliżyć się do istniejącej DK 19 i wpiąć się do projektowanego węzła Krosno (Iskrzynia) drogi ekspresowej nr 19 zlokalizowanego na terenie gminy Korczyna. Przebieg wariantu zawiera się na niewielkim odcinku gminy tj. ok. 700 m, przy czym cały odcinek przebiegu związany jest z podłączeniem drogi do węzła Krosno (Iskrzynia) w ciągu projektowanej drogi ekspresowej nr 19. Po minięciu węzła droga dalej przebiega w kierunku południowym po polach i wchodzi w gminę Haczów w powiecie brzozowskim po zachodniej części gminy Haczów. Na odcinku przejścia przez gminę Haczów, wariant przebiegu drogi przecina linie wysokiego napięcia 400 kV, by następnie wejść do gminy Rymanów w powiecie krośnieńskim. Na dalszym odcinku wariant ten przebiega po terenach rolnych i łąkach, omijając od strony północnej Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki i Milcza, przecinając drogę wojewódzką nr 887 i linie wysokiego napięcia 110 kV. Po minięciu miejscowości Milcza droga omija od strony południowej m. Poręby. W km 17+708 projektowana droga krzyżuje się z DP 2006R. Kolejno w km ok. 18+700 trasa przechodzi nad rzeką Wisłok. Na wysokości miejscowości Besko i Zarszyn droga przebiega po ich północnej stronie po polach i łąkach, przecina potok Pielnica, jak również szereg rowów melioracyjnych. Trasa kończy się na istniejącej drodze krajowej nr 28. Droga na tym odcinku przecina drogę powiatową nr 2045R oraz 2204R, jak również kolejny raz linię kolejową nr 108 i linie wysokiego napięcia 110 kV. Całkowita długość odcinka wariantu 5A wynosi ok. 27,018 km.

Wariant 6A
Przebieg wariantu 6A korytarza drogi krajowej nr 28 rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Bieszczadzkiej w centrum handlowym VIVO w Krośnie w miejscu, gdzie została zakończona na ślepo inwestycja drogowa miasta Krosno. Droga przechodzi kolejno nad linią kolejową nr 108, po czym odbija w kierunku południowo-wschodnim biegnąc po trasie istniejącej ul. generała Sikorskiego, gdzie w km 1+550 projektowany jest łącznik z planowaną inwestycją miasta Krosno w rejonie starego lotniska Iwonicz. Trasa dalej dochodzi do granicy z gminą Krościenko Wyżne na wysokości Małej Dębiny. Droga w gminie Krościenko Wyżne przebiega polami po południowej stronie miejscowości. W km ok. 4+750 planowany jest łącznik z DK19. Następnie droga zbliża się do istniejącej DK 19 i wpina się do projektowanego węzła Krosno (Iskrzynia) drogi ekspresowej nr 19 zlokalizowanego na terenie gminy Korczyna. Przebieg wariantu zawiera się na niewielkim odcinku gminy tj. ok. 700 m, przy czym cały odcinek przebiegu związany jest z podłączeniem drogi do węzła Krosno (Iskrzynia) w ciągu projektowanej drogi ekspresowej nr 19. Po minięciu węzła droga dalej przebiega w kierunku południowym po polach i wchodzi w gminę Haczów w powiecie brzozowskim po zachodniej części gminy Haczów. Na odcinku przejścia przez gminę Haczów, wariant przebiegu drogi przecina linie wysokiego napięcia 400 kV, by następnie wejść do gminy Rymanów w powiecie krośnieńskim. Na dalszym odcinku wariant ten przebiega po terenach rolnych i łąkach, omijając od strony północnej Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki i Milcza, przecinając drogę wojewódzką nr 887 i linie wysokiego napięcia 110 kV. Po minięciu miejscowości Milcza droga omija od strony południowej Poręby. W km 17+256 projektowana droga krzyżuje się z DP 2006R. Kolejno w km ok. 18+250 trasa przechodzi nad rzeką Wisłok. Na wysokości miejscowości Besko i Zarszyn droga przebiega po ich północnej stronie po polach i łąkach, przecina potok Pielnica, jak również szereg rowów melioracyjnych. Trasa kończy się na istniejącej drodze krajowej nr 28. Droga na tym odcinku przecina drogę powiatową nr 2045R oraz 2204R, jak również kolejny raz linię kolejową nr 108 i linie wysokiego napięcia 110 kV. Całkowita długość odcinka wariantu 6A wynosi ok. 26,565 km.

~Gość

12-07-2024 18:46 0 2

Kiedy podłączenie i budowa obwodnicy Jasła do DK-19 w Miejscu Piastowym?
Odpowiedz

~bociek

12-07-2024 14:54 4 1

Sanok nie ma szczęscia do gospodarza. Tak to jest jak decydują nie wyborcy a proboszczowie.
Odpowiedz

~krosnieński

10-07-2024 17:45 3 3

Obwodnica ma udrożnić ruch na DK-28 a to śmieszne skrzyżowanie/rondo przy Leroy Merlin raczej temu nie sprzyja. Tam będą tworzyć się gigantyczne korki prowadzące do paraliżu ruchu kołowego w mieście.
Odpowiedz

~Sannnn

10-07-2024 09:11 1 2

Miasto Sanok ma swoje własne problemy i ledwo co stoi na nogach finansowo, co dopiero martwić sie o wspólne dobro pobocznych miejscowosci, sprawe bym skierował do Gminy Wiejskiej Sanok, do starostwa powiatowego, niestety odnosze wrazenie ze w sanockiej przestrzeni publicznej co raz ciszej o połączeniu Sanok - S19, Niestety jedynie co nam zostanie to dojazd do Długiego, gdzie tam ma sie zaczac przyszla obwodnica....
Odpowiedz

~anatol

10-07-2024 08:12 1 2

Oby jak najszybciej powstała.
Odpowiedz

~Rozsadek

09-07-2024 23:24 1 6

Tylko bezpośrednie połączenie z węzłem Krosno będzie najlepszym rozwiązaniem, gminy od Rymanów w stronę Sanok jak i miasto powinny potężnie za tym lobbować, dziwię się bo nic o tym nie słychać, a to diametralnie skróci czas dojazdu do Rzeszowa.
Odpowiedz

~rolnik

09-07-2024 22:51 14 7

Nic z tej obwodnicy nie będzie. Gdyby rządziły PiSiory to możliwe że obwodnica by powstała. Skoro rządzi KO celowo wstrzymają budowę. Na złość bastionom PiSu.
Odpowiedz

~Miejscowy

09-07-2024 21:33 2 6

Widzę, że na szczęście zwyciężył zdrowy rozsądek i logika przy wyborze koncepcji przebiegu nowej S28!
Przez chwilę bałem sie, że wybiorą opcję "węża" wokół Miejsca, Iwonicza i Rymanowa ktora to nie rozwiązywałaby żadnych problemów na drodze S28.
Odpowiedz

~Rafał

09-07-2024 15:41 0 5

Zupełnie nie rozumiem braku zaangażowania miasta Sanoka w ten temat. Odpowiednią komunikacja z głównymi szlakami drogowymi to podstawa dla rozwoju, PODSTAWA !
Jak można było dopuścić do tego żeby ten łącznik kończył się 15 km przed Sanokiem, to jakiś totalny brak wyobraźni, to powinien być pkt nr. 1 na liście WAŻNE dla wszystkich w Sanoku i okolicach, dla samorządu i całego środowiska businessowego ...
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.