W Pietruszej Woli ruszyły prace polegające na stabilizacji osuwiska w ciągu drogi powiatowej Przybówka - Rzepnik - Bratkówka.
Osuwisko powstało na zboczu doliny potoku Merla w Pietruszej Woli. Rozpoczyna się ponad drogą na skarpie i schodzi do dna doliny potoku. Biegnąca przez jego obszar droga powiatowa jest zniszczona na odcinku około 70 m. Jezdnia drogi osunęła się do dna doliny powodując przesunięcie koryta potoku na całej szerokości osuwiska. Osuwisko zniszczyło też przepust drogowy oraz zagraża słupom linii energetycznej. Odcinek drogi jest prowizorycznie remontowany jednak jest to zabezpieczenie tymczasowe. Dopiero stabilizacja całego osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi pozwoli na rozwiązanie problemu.

Pietrusza Wola

Powiat Krośnieński realizuje zadanie na podstawie pełnej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i techniczno – budowlanej. Koszt inwestycji oszacowano na 1 896 517 zł, z czego dofinansowanie z MSWiA wynosi 1 517 213 zł.
Zakres planowanych robót obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze (usunięcie drzew i krzewów, prace rozbiórkowe), roboty drogowe i drenażowe (prace ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, nawierzchni, roboty wykończeniowe), zabezpieczenie osuwiska (wykonanie konstrukcji oporowej z pali, wzmocnienie skarp przez gwoździowanie), przywrócenie przebiegu koryta potoku.
Wykonawcą prac jest firma REMOST z Dębicy. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada 2017 r.