W ramach projektu pn. "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika odbyło się seminarium pn. "Współpraca ZSP Nr 1 z otoczeniem społeczno – gospodarczym".
  
Seminarium odbyło się 8 czerwca i uczestniczyło w nim około 50 osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna, Stanisław Fundakowski – Wicekurator Oświaty, przedstawiciele Wydziału Edukacji, na czele z Grażyną Gregorczyk – Naczelnikiem Wydziału, Jacek Głód przedstawiciel PUP w Krośnie, Bożena Ślączka z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Krośnie oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoły.

Do udziału w seminarium zostali zaproszeni także wszyscy pracodawcy, z którymi szkoła współpracuje w zakresie realizacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów. Obecni byli m.in.: Julita Jakubowska - Dyrektor Banku Zachodniego WBK, Anna Błaż kierownik ds. operacyjnych Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Krośnie, Alicja Styś –Dyrektor Polskiego Biura Podróży, Marta Kozioł Sekretarz Zarządu PTTK Oddział w Krośnie, Tomasz Karczmarczyk - Metalzbyt Polska Sp. z o.o., Zofia Romańska - Biuro Usług Księgowych, Wiesław Mezglewski – Dyrektor Zarządzający WOMAR FOOD S. J., Jan Guzik – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie, Barbara Gerlach – Firma Produkcyjno-Handlowa ,,GAWA”, Marcin Bondaronek - Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe ,,TRANS-SPED”.

Seminarium w Szczepaniku

Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, obszernie omówił projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowany w krośnieńskich szkołach ponadgimnazjalnych. Podkreślał szczególnie fakt, że jest to projekt nie tylko dla uczniów szkół zawodowych, ale skorzystają z niego również nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz otoczenie społeczno – gospodarcze.
Dzięki realizacji projektu uczniowie szkół zawodowych podnoszą swoje kompetencje zawodowe, są profesjonalnie przygotowaniu do wykonywania zawodu, nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, szkolne pracownie zawodowe zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, a pracodawcy mają możliwość włączenia się w proces edukacyjny ucznia. Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami to korzyści dla ucznia, szkoły i pracodawcy – powiedział Bronisław Baran Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.
Również dyrektor szkoły Andrzej Gregorczyk odniósł się do realizacji projektu w ZSP Nr 1 w kontekście współpracy szkoły z otoczeniem społeczno - gospodarczym i podkreślił, że wkład pracodawców w kształcenie uczniów, jest bardzo cennym doświadczeniem. Dodatkowym atutem wynikającym z realizacji projektu są takie korzyści jak kursy językowe dla uczniów, co podkreśliła uczennica Agata Sitar z kl. II technik obsługi turystycznej, która uczestniczyła w kursie języka angielskiego. Informacje na temat lokalnego rynku pracy przedstawił Jacek Głód przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, a Stanisław Fundakowski - Wicekurator Oświaty zabrał głos przedstawiając m.in. zamierzenia reformy oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Seminarium w Szczepaniku

Obecni na seminarium pracodawcy przedstawili swoje oczekiwania wobec przyszłych pracowników i ich kwalifikacji w kontekście planów zatrudniania absolwentów Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. Głos zabrała również Anna Błaż – kierownik ds. operacyjnych Podkarpackiego Banku Spółdzielczego oraz Alicja Styś – Dyrektor Polskiego Biura Podróży Krosno sp. z o.o. Na temat realizacji kursów w ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” wypowiedziała się Zofia Romańska – prowadząca w tej szkole kurs komputerowego wspomagania firmy oraz kursu kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy.
Seminarium zostało zrealizowane przy ścisłej współpracy ze szkołą i koordynatorem projektu, przez wyłonioną w drodze przetargu Przedsiębiorstwem Handlowo- Gastronomicznym Agnieszki Tylki. W ramach zadania wydano broszurę informacyjną dot. współpracy ZSP1 z pracodawcami.