Wakacje to upragniony przez uczniów i nauczycieli czas odpoczynku po wytężonej pracy w czasie roku szkolnego. Jednak grupa 8 pracowników ZSP nr 2 w Krośnie (5 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, dyrektor, wicedyrektor i pedagog) postanowiła zrezygnować z części urlopu i wziąć udział w oferowanych przez zagraniczne firmy kursach doskonalących.
"Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat" - powiedział Ludwik Pasteur, a otwarci na odkrywanie tajników wiedzy nauczyciele postanowili w duchu słów uczonego dać dobry przykład swoim uczniom i urzeczywistnić ideę "uczenia się przez całe życie".

ZSP Nr 2 w Krośnie

W ramach opracowanego przez grupę nauczycieli projektu "Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego",  realizowanego w ramach projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 8 osób wyjechało na przełomie lipca i sierpnia do Portugalii, gdzie w miejscowości Esposende doskonaliło swoje umiejętności z zakresu TIK. W związku z tym, że kursy odbywały się w języku angielskim, uczestnicy odpowiednio wcześniej skorzystali ze wsparcia językowego (zajęcia z języka angielskiego) oraz kulturowo-pedagogicznego (zajecia dotyczące kultury Portugalii, nawyków żywieniowych, prawa autorkiego, stresu).

ZSP Nr 2 w Krośnie

Duża elastyczność w doborze tematów szkoleniowych oraz otwartość firmy Euromob na potrzeby nauczycieli pozwoliła beneficjentom uczestniczyć tylko w takich szkoleniach, których ukończenie zagwarantuje podniesienie jakości usług edukacyjnych szkoły oraz unowocześnianie procesu dydaktycznego. Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy poznawali: dokumenty Google w tym formularze, Dropbox, Prezi, Moodle, programy do obróbki filmów video. Ponadto uczyli się wykorzystywać w trakcie zajęć lekcyjnych bezpłatne narzędzia w Internecie takie jak: blogi, strony internetowe, Wiki oraz media spłecznościowe Facebook, Twitter, Instagram.

ZSP Nr 2 w Krośnie

Zdobyte w ciągu 5 dni szkoleń umiejętności i doświadczenia pozwolą na częstsze, bardziej świadome, bardziej zaawansowane wykorzystywanie technologii komputerowej w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz w trakcie nauczania indywidualnego. Ponadto wdrożenie nowoczesnych technologii wpłynie na sprawniejsze funkcjonowanie szkoły. Nauczyciele wykażą innowacyjność w podejściu do procesu nauczania, wprowadzą zmiany w planach nauczania i wdrożą je w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Dodatkowo osoby biorące udział w kursie zapoznały się z funkcjonowaniem portugalskiego systemu edukacji oraz innowacyjnym rozwiązaniem informatycznym usprawniającym organizację pracy szkoły m. in. w zakresie bezpieczeństwa, identyfikacji uczniów - SIGGARRA.

ZSP Nr 2 w Krośnie

Wolny czas organizatorzy wypełnili uczestnikom wycieczkami do: Bragi, Barcelos, Porto i Guimaraes. Te piękne i klimatyczne miasta zachwycały swoją indywidualnością oraz niepowtarzalnym charakterem. W trakcie zwiedzania portugalski przewodnik udzielał najważniejszych informacji, zaznajamiał z historią danego miejsca i odwiedzanych obiektów wraz z ich zbiorami, przybliżał najciekawsze legendy, anegdoty i wydarzenia, związane ze zwiedzanymi terenami. Dzięki czemu nauczyciele mieli okazję skonfrontować oraz poszerzyć już posiadaną wiedzę na temat Portugalii. Niewątpliwie wiele przyjemności oraz wiedzy na temat zwyczajów i sposobu życia Portugalczyków dostarczały sympatyczne rozmowy przy kawie z pracownikami firmy Euromob, którzy starali się bardzo, aby każdy z uczestników wyjechał z ich ojczyzny z ogromnym bagażem pozytywnych doświadczeń. W bagażu tym znalazły się także certyfikaty, paszporty językowe i dokumenty Europass Mobilność potwierdzające udział w europejskich szkoleniach.

Więcej zdjęć: https://www.flickr.com/photos