Zakończyły się prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1956R Zręcin - Wietrzno - Zboiska wraz z budową dwóch odcinków chodnika w miejscowościach Wietrzno i Zboiska.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. "Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina - Medzilaborce - Krosno w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020".

W Starostwie Powiatowym w Krośnie 26 października odbył się śródokresowy przegląd realizacji projektu, którego liderem jest Powiat Krośnieński, a partnerem Zarząd i Utrzymanie Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa na Słowacji.

Podczas spotkania dokonano m.in. analizy postępu rzeczowego i finansowego realizacji projektu, oceny jakości zarządzania w projekcie, realizacji postanowień umowy partnerskiej, wymiany doświadczeń w koordynacji procesów związanych z zamówieniami publicznymi we współpracy z wykonawcami oraz prognoza i rekomendacje dotyczące pozostałego do zakończenia okresu jego realizacji. Partnerzy przedstawili krótkie prezentacje z realizacji zadania. Spotkanie zakończyła wizyta studyjna na odcinku inwestycji zrealizowanej na drogach powiatu krośnieńskiego.

droga Zręcin - Zboiska

Po stronie polskiej przebudowana została droga powiatowa Zręcin - Wietrzno - Zboiska na długości 6,293 km. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie jezdni, poboczy, wzmocnienie nawierzchni wraz z odcinkową wymianą podbudowy, budowę dwóch odcinków chodników, budowę zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych.

Po stronie słowackiej kontynuowane są prace budowlane. Inwestycja obejmuje położenie nowej warstwy ścieralnej na dwóch odcinkach drogi o łącznej długości 8,70 km, poprawę odprowadzenia wody poprzez rekonstrukcję przepustów drogowych. Część prac budowlanych związana jest z przebudową dwóch mostów.