1 września 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie rozpoczęła się realizacja projektu "Po doświadczenie na europejski rynek pracy!" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podsumowanie projektu odbyło się 22 czerwca 2018 roku.
Na realizację projektu "Po doświadczenie na europejski rynek pracy!" otrzymano dofinansowanie wynoszące 746 431,32 zł. Głównym celem projektu było zorganizowanie 4-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych dla 72 uczniów klas drugich i trzecich uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik obsługi turystycznej. Projekt został przygotowany we współpracy z partnerami zagranicznymi: VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz w Niemczech - dla uczniów w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec oraz Stredná odborná škola podnikania w Prešovie na Słowacji - dla uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej.

uczestnicy podsumowania projaktu

Praktyki były realizowane według następującego harmonogramu:
1. 24.05.2017 r. - 24.06.2017 r. - 10 uczniów kl. III w zawodzie technik ekonomista i 8 uczniów w zawodzie technik handlowiec (Niemcy),
2. 21.05.2017 r. - 17.06.2017 r. - 9 uczniów kl. III w zawodzie technik obsługi turystycznej (Słowacja),
3. 1.10.2017 r. - 28.10.2017 r. - 10 uczniów kl. III w zawodzie technik ekonomista i 8 uczniów w zawodzie technik handlowiec (Niemcy),
4. 25.02.2018 r. - 24.03.2018 r. - 10 uczniów kl. II w zawodzie technik ekonomista i 8 uczniów w zawodzie technik handlowiec (Niemcy),
5. 20.05.2018 r. - 16.06.2018 r. - 9 uczniów kl. III w zawodzie technik obsługi turystycznej (Słowacja).

uczniowie

Nad każdą grupą opiekę w czasie mobilności sprawował nauczyciel zawodu lub języka obcego. W ramach przygotowania uczestników do wyjazdów dla uczniów w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec został przeprowadzony kurs z zakresu języka niemieckiego ogólnego i zawodowego, a dla uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej kurs z zakresu języka angielskiego ogólnego i zawodowego oraz podstaw języka słowackiego. Dodatkowo zostały przeprowadzone zajęcia, podczas których zostały zaprezentowane zwyczaje kulturowe lokalnej społeczności, mieszkańców regionu Lipska w Niemczech i odpowiednio północnej Słowacji. Przeprowadzone były także zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem związanym z nowym miejscem, nowym otoczeniem.

uczestniczki projektu

Praktyki zawodowe odbywały się w dużych i nowoczesnych firmach branżowych odpowiednich dla nauczanego zawodu. Uczestnicy projektu mieli zapewnione bardzo dobre warunki zakwaterowania oraz bogaty i atrakcyjny program kulturalny i turystyczny w czasie wolnym od zajęć, w tym m. in. wycieczki, imprezy kulturalne, rozrywkowe.

Uczniowie na zakończenie praktyki oprócz oceny końcowej z przedmiotu, otrzymali certyfikaty Europass i ECVET z przejrzystym opisem zdobytych kompetencji i umiejętności.

22 czerwca odbyło się podsumowujące spotkanie, na które przybyli partnerzy projektu ze strony Słowackiej w osobach Stanisłava Kuchty - dyrektora szkoły, zastępcy pana dyrektora Marty Drabovej oraz koordynatorki projektu Marii Vavrekovej oraz koordynatorki projektu ze strony partnera niemieckiego Małgorzaty Worony wraz z pracownikiem Martinem Kozlowskim. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit, Zdzisław Dudycz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna, Przewodniczący Komisji Edukacji Piotr Grudysz, Grażyna Gregorczyk - naczelnik Wydziału Edukacji miasta Krosna oraz Anna Szajna sprawująca nadzór nad działalnością szkół ponadgimnazjalnych. Relacja wideo: RETRANSMISJA.

uczestnicy projektu

Wszystkim uczestnikom mobilności zostały wręczone certyfikaty Europass, potwierdzające zdobyte umiejętności. Dzięki udziałowi w zaplanowanych praktykach uczestnicy, jak sami na to wskazywali uzyskali wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie organizacji i funkcjonowania firm branżowych, planowania zadań związanych z wykonywanymi czynnościami zawodowymi, prowadzenie promocji firmy, prowadzenia dokumentacji i obsługi klientów. Nabyli tak ważne kompetencje społeczne jak przedsiębiorczość, samodzielność, elastyczność oraz kompetencje osobiste, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, adaptacji w nowym i różnorodnym środowisku pracy, rozwiązywania problemów pracy w zespole, odpowiedzialności za powierzone zadania. Potwierdzili również dodatkowe kompetencje językowe poprzez komunikację w języku obcym z przełożonymi, personelem i klientami firm.

Zdobyte doświadczenie pomoże im w zwiększeniu szans na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy, zwiększy ich poczucie wartości zwłaszcza uczniów o utrudnionym dostępie, zwiększy pewność siebie i samodzielność w podejmowaniu decyzji. Realizacja tego projektu pomoże także szkole w przyszłości jeszcze precyzyjniej formułować kolejne wnioski aplikacyjne, lepiej dostosowywać nasze działania do planowanych efektów, wzmocni wizerunek szkoły w środowisku lokalnym i za granicą.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: