Radni Powiatu Krośnieńskiego negatywnie zaopiniowali zmianę granic powiatu polegającą na włączeniu części terenów położonych w granicach administracyjnych gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe do terytorium miasta Krosna. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem na sesji w dniu 6 lutego br. szczegółowo przedstawił wicestarosta Andrzej Guzik.

Prezydent Miasta Krosna zwrócił się 3 grudnia 2018 r. z wnioskiem o wyrażenie opinii przez Radę Powiatu Krośnieńskiego w sprawie poszerzenia granic miasta o część terenów położonych w powiecie krośnieńskim: w gminie Krościenko Wyżne – część obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne oraz w gminie Miejsce Piastowe – część obrębu ewidencyjnego Targowiska i Łężany.

Przed wyrażeniem opinii konieczne było przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe, które za pośrednictwem strony internetowej odbyły się w dniach od 7 do 25 stycznia 2019 roku. W konsultacjach łącznie wzięło udział 612 osób. Spośród 597 ważnie udzielonych odpowiedzi 482 osoby były przeciw, natomiast 114 wyraziło akceptację na przyłączenie tych terenów do Krosna.

- Zarząd Powiatu, rekomendując Radzie wyrażenie negatywnej opinii w przedmiotowej sprawie, kierował się m.in. wynikami konsultacji, zdaniem lokalnych społeczności, a także faktem, że gmina Miejsce Piastowe nie mogła skorzystać z przysługujących jej praw choć Rada Gminy zabezpieczyła odpowiednie środki na wykup prawa do użytkowania wieczystego części lotniska położonego w granicach gminy. Rozpatrując tę kwestię warto podkreślić, że powiat broniąc integralności terytorialnej gmin Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne broni swoich granic. Nie oznacza to oczywiście, że jesteśmy przeciw rozwojowi miasta Krosna, które odgrywa kluczową rolę w południowej części województwa. Naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby wypracowanie kompromisu w kwestii wspólnego wykorzystania terenu lotniska - podkreślił wicestarosta Andrzej Guzik.

Ostateczną decyzję w sprawie zmiany granic podejmie Rada Ministrów po przedłożeniu wniosku przez Radę Miasta Krosna wraz z wymaganymi dokumentami, w tym opinią Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Oceń artykuł