Podczas XL sesji Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok i jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Sprawozdanie z realizacji budżetu przedstawił radnym starosta Jan Juszczak.
Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2013 r. wynosiły 66 559 tys. zł, w ciągu roku wzrosły o ponad 6 202 tys. zł i wykonane zostały w wysokości 71 695 tys. zł, co stanowi 98,5 % planu.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 99,8%, a dochody majątkowe na poziomie 86,3% planu. Dochody bieżące z Unii Europejskiej na realizacje projektów w ramach programu Kapitał Ludzki, Współpraca Transgraniczna Polsko - Słowacka oraz Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy wyniosły ogółem 2 154 tys. zł. Z kolei dochody majątkowe pochodzące z budżetu unijnego z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne i dofinansowania zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 ogółem wyniosły 1 mln 366 tys. Nie zostały wykonane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych. - Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo - stwierdził starosta.

Wydatki wynosiły ogółem 67 501 tys. zł i na przestrzeni roku wzrosły o kwotę 6 633 tys. zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 74 135 tys. zł. Wydatki bieżące w budżecie stanowiły 85 % planu wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15 %. Z tego wydatki bieżące i majątkowe z udziałem środków Unii Europejskiej wyniosły ogółem 2 944 tys. zł. Zrealizowane zostały zadania inwestycyjne na ogólna kwotę 10 344 tys. zł. Najwięcej środków przeznaczono na zadania związane z przebudową dróg powiatowych m.in. odbudowa drogi Jedlicze - Żarnowiec - Zręcin (1.662.135 zł), Tylawa - Zyndranowa (1.253.491 zł), przebudowa drogi Krosno - Krościenko Wyżne - Iskrzynia (1.126.746 zł).

Przychody z tytułu kredytu dłogoterminowego wyniosły 3 250 tys. zł, z tytułu sprzedaży akcji PKS wyniosły 120 tys. zł, a z tytułu wolnych środków ponad milion złotych. Rozchody w 2013 r. wyniosły 2 495 880 zł.
Zobowiązania na koniec grudnia 2013 r. wyniosły 14 298 300 zł i stanowiły 20 % i stanowiły 20 % wykonanych dochodów. Zadłużenie w roku ubiegłym wzrosło tylko o 850 tys. zł. Zobowiązania wymagalne na koniec 2013 r. nie wystąpiły.
- Jednym z trudnych tematów, który przewijał się przez cały 2013 rok i absorbował nas była kwestia związana ze sprzedażą akcji PKS Krosno i spłata przez Powiat poręczenia kredytu udzielonego spółce - przypomniał starosta Jan Juszczak. W sierpniu ubiegłego roku sfinalizowana została transakcja sprzedaży 85 % akcji PKS za kwotę 499 500 zł. Płatności rozłożono na raty, które wpływają terminowo. Do chwili obecnej wpłynęła kwota 215 tys. zł. W roku sprawozdawczym Powiat spłacił poręczony kredyt dla PKS w wysokości 862 102 zł. Poręczenie kredytu zabezpieczone było między innymi cesją wierzytelności z tytułu dopłat do biletów. Poręczenie zostało spłacone z tego źródła w pełnej wysokości.

Sprawozdanie z realizacji budżetu pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.
Starosta Jan Juszczak w imieniu swoim, Zarządu, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz złożył słowa podziękowania Radzie Powiatu za współpracę, ocenę, zrozumienie i poparcie w głosowaniu. - Jest to bardzo budujące i za to dziękuję.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.