Powiat Krośnieński zaprasza mieszkańców powiatu krośnieńskiego, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, do korzystania z bezpłatnych porad prawnych
w punktach usytuowanych w Krośnie, Dukli, Rymanowie, Jedliczu.
Udzielanie pomocy prawnej odbywa się wg. kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 13 43 75 849 w godzinach od 08:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na terenie powiatu funkcjonują cztery punkty pomocy prawnej. Siedziby punktów:

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Krosno, ul. Bieszczadzka 1, lokal Nr 024
Udzielający pomocy prawnej: Radcy prawni
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku od 10:00 do 14:00

Urząd Miejski w Dukli
Dukla, ul. Kościuszki 4, lokal Nr 8
Udzielający pomocy prawnej: Radcy prawni
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku od 08:00 do 12:00

Urząd Gminy w Rymanowie
Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, lokal Nr 220
Udzielający pomocy prawnej: Adwokaci
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku od 10:00 do 14:00

Urząd Gminy w Jedliczu
Jedlicze, ul. Rynek 6, lokal Nr 16
Udzielający pomocy prawnej: Adwokaci
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku od 11:00 do 15:00

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, prawnicy poinformują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na „Liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa”, dostępnego dla mieszkańców powiatu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie www.spkrosno.bip.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin na terenie powiatu.


Artykuł sponsorowany

Ocena