13 inwestycji drogowych w Krośnie i powiecie krośnieńskim otrzymało dofinansowanie w ramach Fundusz Dróg Samorządowych.
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała, że Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego (nabór wniosków marzec/kwiecień 2019 r.).

Na listach podstawowych znalazło się 139 zadań gminnych o wartości dofinansowania 120 mln zł oraz 62 zadania powiatowe o wartości dofinansowania 118 mln zł. W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymały zadania z list podstawowych. Wśród nich znalazło się 13 inwestycji z Krosna i powiatu krośnieńskiego:

ZADANIA GMINNE

Miasto Krosno
1. Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie

Gmina Korczyna
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 114816R Korczyna Leszczyny (ul. Dubiela, ul. Leszczyńska) wraz z odcinkową budową chodnika w m. Korczyna
2. Przebudowa drogi gminnej nr 114843R Kombornia Cmentarz - Dwór w m. Kombornia

Gmina Miejsce Piastowe
1. Przebudowa drogi gminnej nr 114957 R (ul. Potockiego) wraz z budową chodnika w miejscowości Łężany

Gmina Jedlicze
1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G114656R (ul. Naftowa) w miejscowości Jedlicze oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedlicze ul. Naftowa

Gmina Wojaszówka
1. Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115174R i nr 114666R w miejscowości Bajdy/Wojkówka wraz z budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Wojkówka

Gmina Rymanów
1. Przebudowa drogi gminnej nr 130365R na odcinku od km 0+032,20 do km 0+880,00 w miejscowości Sieniawa
2. Przebudowa drogi gminnej nr 130461R na odcinku od km 0+000 do km 1+200 oraz przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 2393/2, 4343/2 w m. Klimkówka

Gmina Dukla
1. Remont mostu przez rzekę Jasiołka w miejscowości Nowa Wieś, w ciągu drogi gminnej nr 114531 R, z przywróceniem pierwotnej nośności obiektu 30T

ZADANIA POWIATOWE

1. Budowa mostu w km 1+238 w ciągu drogi powiatowej nr 1960R Krosno - Odrzykoń (w miejscu istniejącego mostu w ciągu tej drogi, przeznaczonego do rozbiórki), z przebudową drogi w m. Odrzykoń (Powiat Krośnieński)
2. Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie (Miasto Krosno)
3. Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie (Miasto Krosno)
4. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz wraz z dojazdem w m. Rogi (Powiat Krośnieński)

Lokalne samorządy otrzymały dofinansowanie w wysokości blisko 39 mln złotych.