Od 100 lat Polski Czerwony Krzyż wspiera potrzebujących i uwrażliwia na krzywdę ludzką oraz promuje ideę niesienia bezinteresownej pomocy. Zarząd PCK w Krośnie obchody jubileuszowe zorganizował 25 października.
Uroczystości rozpoczęła msza św. w krośnieńskiej farze, której przewodniczył ks. prałat Tadeusz Buchowski, kapelan krośnieńskiego PCK.

Uroczysta akademia odbyła się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. W jej trakcie odznakę ministra zdrowia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu" otrzymali: Jakub Hulik, Henryk Kołodziej, Grzegorz Pawłowski, Tomasz Rymarz, Sebastian Trybus. Odznaką "Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie" uhonorowani zostali Marian Wszołek i Sławomir Stefański.

Ewa Wajs

Wręczono również medale okolicznościowe 100-lecia PCK oraz pamiątkowe statuetki. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Urząd Miasta w Krośnie, Urząd Gminy w Korczynie, Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Anna i Adam Munzberger, Włodzimierz Gelleta, Krystyna Kobak, Henryk Kołodziej, Jan Gorczyca, Bronisław Pelczar, Julian Szmyd, ks. Tadeusz Buchowski, Roman Jankowski, Danuta Matelowska, Adam Szmyd, Wiesława Wójcik, Ewa Wajs, Zbigniew Chudy, Stanisław Uliasz, Sławomir Stefański, Zenon Lenart, Walerian Więch, Małgorzata Matelowska, Jadwiga Misiewicz, Agnieszka Lorens, Urszula Bołoz, Marianna Ożóg, Krystyna Stankiewicz, Monika Długosz, Anna Pelczar; Klub HDK PCK przy Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie: Mariusz Bieńczak, Zbigniew Machowski, Marcin Machowski, Janusz Litwin, Krzysztof Zima, Ryszard Menet, Robert Świeboda, Tadeusz Wierdak, Justyna Wierdak, Piotr Pirga, Jakub Wais, Bartłomiej Zajdel, ks. Tomasz Dziob; Klub HDK PCK przy Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie: Leszek Buryła, Beata Raus, Dominik Pluczyński, Andrzej Pawlik, Grzegorz Pawłowski; Klub HDK PCK im. Stanisława Ciepieli przy Krosno Glass S.A.: Kinga Gajecka, Paweł Wilk, Edward Gębuś, Piotr Kozubal, Mariusz Folcik, Sławomir Urbanek, Stanisław Leśniak, Piotr Szymański, Stanisław Ryszko, Jan Wilusz, Tomasz Jankowski, Waldemar Tokarski, Wiesław Bęben, Marcin Trybus, Sebastian Trybus; Klub HDK PCK Goodrich: dyrekcja Goodrich Aerospace Poland Krosno, NSZZ Solidarność, Zbigniew Kozak, Maciej Wasłowicz, Radosław Wnęk, Lesław Wójcik, Janusz Lorenc, Leszek Uliasz, Tomasz Rymarz, Krzysztof Boruta, Piotr Zych, Piotr Bączar, Sławomir Kopacz, Konrad Szydło, Jakub Hulik; szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Krosna i powiatu krośnieńskiego a także młodzi wolontariusze z grupy społecznych inspektorów młodzieżowych: Klaudia Filip, Sonia Kozioł, Adrian Bożek.

wyróżniani medalami i statuetkami

Życzenia z okazji jubileuszu przekazali między innymi prezydent Krosna Piotr Przytocki z zastępcą Bronisławem Baranem, wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, zastępca wójta Korczyny Katarzyna Urbanek, prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie Marceli Kuca, dyrektorzy szkół wspierający codzienną działalność PCK. Dr Ewa Zawilińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie podkreśliła, że w Krośnie jest jeden z najlepszych oddziałów. Ma on swoją siedzibę na terenie szpitala. - Największa ilość dawców krwi pochodzi właśnie z Krosna i okolic. Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w bezinteresowne niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują - powiedziała dr Ewa Zawilińska.

prezydenci Krosna wręczają statuetkę Ewie Wajs

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie Maciej Maruszak, zwrócił uwagę, że krośnieński oddział jest szczególny. - Jest jedynym na Podkarpaciu, gdzie działa grupa społecznych inspektorów młodzieżowych. To z tej grupy wywodzi się między innymi obecna kierownik biura Justyna Puchyrska-Urbanek oraz wójt Sławomir Stefański - powiedział dyrektor Maciej Maruszak.

Sławomir Stefański

Spotkanie uświetnił koncert uczniów Szkoły Muzycznej "PRO MUSICA" w Krośnie. Poczęstunek dla uczestników uroczystości przygotował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie oraz Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.

występ uczniów Szkoły Muzycznej PRO MUSICA w Krośnie

Ze źródeł, do których dotarła Ewa Wajs, p.o. prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie wynika, że pierwszym ze znanych i zasłużonych działaczy PCK w rejonie krośnieńskim był Bronisław Klatka. Jeszcze przed wojną, bo od 1928 roku a później w latach 1939-1944 aktywnie działał w strukturach PCK w Krośnie. - Kierował pracą oddziału powiatowego. Zasłużył się zwłaszcza czerwonokrzyską działalnością w trudnych latach okupacji hitlerowskiej. Z narażeniem na surowe represje śpieszył z pomocą materialną ofiarom wojny, rodzinom pozbawionym żywiciela, ukrywającym się przed okupantem jak i zabranym na roboty przymusowe do Niemiec - powiedziała Ewa Wajs.

Obszar Generalnej Guberni został podzielony na okręgi czerwonokrzyskie. Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża mógł powołać pełnomocników okręgów i oddziałów powiatowych. Pełnomocnikiem Oddziału w Krośnie został Antoni Bielawski, a pierwsza siedziba Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie mieściła się przy ul. Walslebena 13.

1 sierpnia 1940 r. został uruchomiony w Krośnie lekarski punkt Polskiego Czerwonego Krzyża, którego ordynatorem był dr med. Wincenty Woźny. W Krośnie w działalność organizacji czerwonokrzyskiej zaangażowała się młodzież szkolna z nauczycielami na czele z Marią Sobkową, Heleną Pasławską i Tadeuszem Patlą. Kwestowali oni w mieście i okolicy zbierając datki i dary rzeczowe, które później rozdzielali między potrzebującymi jak również przesyłali więźniom. Akcję wspierali krośnieńscy rzemieślnicy, drobni kupcy i spółdzielcy.

występ uczniów Szkoły Muzycznej PRO MUSICA w Krośnie

Czynnie w działania Polskiego Czerwonego Krzyża, w tym czasie włączyli się kursanci kursów przygotowawczych, w tym Maria Szafrańska i Jadwiga Warska, które organizowały przesyłki paczek dla więźniów w obozach koncentracyjnych Dachau i Oświęcimiu jak również więźniów wojennych przetrzymywanych w obozach. Należy również wspomnieć o Wandzie Federkiewicz (córce rzeźbiarza Andrzeja Lenika), która w czasie okupacji zorganizowała we własnym domu punkt żywienia dla bezdomnych. Udzielała też schronienia młodym ludziom i wojskowym, którzy szykowali się do ucieczki na Węgry.

Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Elżbiety Lohman - pielęgniarki, która zasłużyła się w czasie okupacji w konspiracyjnej pracy PCK nie tylko w powiecie krośnieńskim ale i jasielskim i sanockim. Za swoją działalność została uhonorowana w 1979 roku decyzją kapituły Międzynarodowego Czerwonego Krzyża Medalem im. Florence Nightingale.

Po II wojnie światowej działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie zaczęła się rozwijać. Siedzibę przeniesiono na ul. Słowackiego 22 i pod tym adresem funkcjonowała do połowy lipca 1977 r., kiedy to ze środków własnych PCK została zakupiona kamienica przy ul. Rynek 2. Siedziba znajduje się tam do dnia dzisiejszego.

W latach 1975-1998 kiedy Krosno było miastem wojewódzkim funkcję dyrektorów oddziału okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża pełnili: Roman Jankowski, Zdzisław Łącki, Zdzisław Kusiak i Danuta Matelowska.

Od 1999 Krosno jako rejon podlega pod Podkarpacki Odział Polskiego Czerwonego Krzyża. - Pierwszoplanowym działaczem, a przede wszystkim wieloletnim prezesem zarządu rejonowego był lek. med. Władysław Tlałka. Niezłomnie i z pełnym zaangażowaniem pełnił swoją funkcję i udzielał się na każdej płaszczyźnie czerwonokrzyskiej działalności do lipca 2018 r., kiedy to niespodziewanie odszedł od nas - dodała Ewa Wajs, która od tego czasu pełni funkcje prezesa, a przez wiele kadencji była zastępcą prezesa Tlałki.

odznaczeni przedstawiciele służb mundurowych

Nie można nie wspomnieć o Marianie Wszołku. Od 1977 do 2018 r., kiedy to przeszedł na emeryturę, pełnił funkcję kierownika biura. W działania czerwonokrzyskie włączał się z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem, nie tylko jako pracownik, ale również jako działacz społeczny. Rozpoczął pracę dokładnie 1 kwietnia 1977 r. - I nie był to żart prima aprillisowy - wspomina z uśmiechem. - Z zawodu jestem nafciarzem i rozpocząłem już pracę w tej branży, ale przechodząc kiedyś przez krośnieński rynek dowiedziałem się, że jest praca w PCK przy ul. Słowackiego. I tak rozpocząłem przygodę z Polskim Czerwonym Krzyżem, która trwała 40 lat. Podwaliny już pewne były, ale większość spraw trzeba było organizować od podstaw. W okresie, gdy byłem kierownikiem biura udało się między innymi stworzyć wiele klubów honorowych dawców krwi w szkołach na terenie miasta i w rejonie krośnieńskim. Dzięki temu jesteśmy teraz potęgą w skali województwa. To jest naszą chlubą.

Obecnie funkcję kierownika biura pełni Justyna Puchyrska-Urbanek. - Rola Czerwonego Krzyża we współczesnym świecie wynika z tych samych przesłanek, z jakich organizacja ta się zrodziła, a mianowicie z dążenia do niesienia pomocy ludziom cierpiącym i potrzebującym pomocy. Skupiamy się przede wszystkim na usługach opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, krwiodawstwem w szkolnych i zakładowych klubach HDK, promocja zdrowego stylu życia, w tym realizacją wielu programów i projektów wśród dzieci i młodzieży. Prowadzimy też szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, zajmujemy się pomocą socjalną oraz prowadzimy działalność gospodarczą. Bardzo rozwiniętą mamy działalność wolontarystyczną wśród młodzieży. W tej chwili działa ponad 20 kół w szkołach Krosna i powiatu krośnieńskiego. Ponadto mamy 14 klubów HDK działających w szkołach i zakładach pracy - powiedziała Justyna Puchyrska-Urbanek.Jednym z nich jest działający od 2001 r. Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie. Jest kontynuatorem działań klubu, który powstał jeszcze przy Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w 1988 r. - Zrzeszamy obecnie 15 członków czynnych i ponad 100 wspierających. Od czterech lat u progu wakacji organizujemy akcję poboru krwi pod hasłem "Ratujemy - Dajemy", wspomagając banki krwi na czas wakacji, kiedy to dochodzi do większej liczby wypadków. W ramach tej akcji udało nam się zebrać łącznie ponad 70 litrów krwi - powiedział Zbigniew Machowski, szef Klubu HDK PCK przy KM PSP w Krośnie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości:

Udostępnij ten artykuł znajomym: