Każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady u prawnika, może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Prezentujemy zasady udzielania bezpłatnej pomocy prawnej w Krośnie i powiecie krośnieńskim, wraz z listą punktów, w których taką pomoc można uzyskać.
Zasady udzielania bezpłatnej pomoc prawna na terenie Krosna i powiatu krośnieńskiego są podobne. Każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady u prawnika, może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.

Krosno

W Krośnie istnieją dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Grodzka 10
(poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 15:30 - 19:30, sobota: 08:00 - 12:00);

2. Urząd Stanu Cywilnego, ul. Prochownia 4
(poniedziałek, środa i piątek w godz.: 09:00 - 13:00, wtorek i czwartek w godz.: 14:00 - 18:00)

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej należy się wcześniej zarejestrować. Można to zrobić pod numerem telefonu: 13 47 43 907 lub 13 47 43 214, w poniedziałki w godz.: 07:30 - 16.30, wtorki, środy i czwartki w godz. 07:30 - 15:30 oraz w piątki w godz.: 07:30 - 14:30. Można też zarejestrować się na wizytę poprzez stronę internetową: krosno.npp-24.pl. Następnie należy przyjść w umówionym dniu i godzinie na spotkanie z prawnikiem do wybranego punktu.

Zakres świadczonych porad prawnych jest dość szeroki i obejmuje m.in.: sprawy z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, spadkowego, rzeczowego, a także prawa do opieki zdrowotnej. Nieodpłatna pomoc nie obejmuje kwestii związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

W wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej może być również świadczona nieodpłatna mediacja - w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej. Usługa może obejmować także rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązania sporu, przygotowanie projektu umowy lub wniosku o mediację, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu oraz pomoc w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Należy pamiętać, że nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

W przypadku gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo w części, w szczególności, gdy nie ma wyłącznie charakteru prawnego, prawnik poinformuje o możliwościach uzyskania innej stosownej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach.

Powiat krośnieński

Na terenie powiatu krośnieńskiego funkcjonują cztery punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Zlokalizowane są w Starostwie Powiatowym w Krośnie (pokój nr 024) oraz w siedzibach Urzędów Gmin w Dukli, Jedliczu i Rymanowie. W Starostwie Powiatowym (10:00 - 14:00) i Urzędzie Gminy w Dukli (08:00 - 12:00) bezpłatnej pomocy prawnej udzielają radcy prawni, w Urzędzie Gminy w Rymanowie (10:00 - 14:00) i Jedliczu (11:00 - 15:00) adwokaci.

Udzielanie pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 13 43 75 849 w godzinach od 08:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomocprawna@powiat.krosno.pl.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiety w ciąży przyjmowane będą poza kolejnością. Natomiast osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, prawnicy poinformują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na "Liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa”, dostępnego dla mieszkańców powiatu.

Dodatkowo każdy uprawniony mieszkaniec powiatu krośnieńskiego w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać z nieodpłatnej mediacji prowadzonej między stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4. Przeprowadzenie mediacji;
5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.