Rada Miasta Krosna przyjęła budżet na 2020 rok. Za jego uchwaleniem głosowało 11 radnych, przeciw było 6 radnych a 2 wstrzymało się od głosu. Miastu na różne zadania udało się pozyskać ponad 70 mln zł z UE i budżetu państwa.
Dochody zaplanowane zostały w wysokości 436 mln zł, w tym: dochody własne - 157,7 mln zł, dotacje celowe i środki (krajowe) - 124,3 mln zł, subwencje - 114,3 mln zł, środki europejskie na projekty inwestycyjne i bieżące - 39,7 mln zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 503,5 mln zł, w tym wydatki majątkowe na rekordowym poziomie 162 mln zł (32,17 % budżetu), na które pozyskało ponad 70 mln dotacji i środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Na zadania w dziale transport i łączność zaplanowano 93,6 mln zł. Największą realizowaną inwestycją wartą 64 mln zł jest przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap na odcinku od ul. Pużaka do ul. Tysiąclecia. Na jej realizację miasto pozyskało środki z budżetu państwa w wysokości 32 mln zł. Prace mają zostać zakończone jeszcze w tym roku. 20,6 mln zł trafi w tym roku na modernizację i rozbudowę dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych, w tym m.in.: 6,2 mln zł na budowę ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki (z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych) oraz 4,1 mln zł na rozbudowę ul. Dębowej.

3,2 mln zł będzie kosztowała modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach, w ramach której wykonana będzie modernizacja dworca przy ul. Naftowej. W tym przypadku miasto otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Również z dofinansowaniem z EFRR miasto będzie tworzyć inkubator przedsiębiorczości. Na ten cel zaplanowano w budżecie 27 mln zł.

W dalszym ciągu wiele środków będzie przeznaczone na poprawę jakości powietrza - wymianę źródeł ciepła (8,4 mln zł) oraz modernizację oświetlenia ulicznego (8,3 mln zł). Na to drugie zadanie udało się pozyskać preferencyjną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7,3 mln zł w dziale gospodarka nieruchomościami zostanie przeznaczone między innymi na wydatki dotyczące zakupu nieruchomości pod budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta, a także budowę lokali mieszkalnych na wynajem.

W budżecie znalazło się także 16 zadań inwestycyjnych i bieżących wybranych przez mieszkańców, w drodze głosowania, do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 1,8 mln zł, w tym 1 mln zł na zadanie ogólnomiejskie "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Krośnie".

Przy założonych kwotach dochodów i wydatków, planowany na 2020 rok deficyt budżetowy wyniesie 67,6 mln zł, spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek - 18,3 mln zł, a planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę zaciągniętych zobowiązań - 85,9 mln zł.

W trakcie dyskusji nad budżetem radni podkreślali, że jest on bardzo trudny. Cześć z nich wskazywała na niepokojące zapisy jak choćby zmniejszenie o połowę pieniędzy do podziału na zadania w dzielnicach i osiedlach, odrzucenie wniosków o dotacje na remonty zabytkowych obiektów, w tym sakralnych, a także o rosnący poziom zadłużenia. Zwracali też uwagę na bardzo duże ciągłe "dokładanie" do Centrum Dziedzictwa Szkła.

- Biorąc ten budżet jaki mamy i pojawiające się ciągle niespodzianki w postaci zwiększania wydatków, w tym głównie wydatków bieżących, jestem zmuszony zachować ostrożność, jeśli idzie o planowanie wydatków. Jest to jednak plan budżetowy i myślę, że na przestrzeni roku będzie jeszcze wielokrotnie ulegał zmianom, także takim, że będzie można spełnić oczekiwania mieszkańcówi - wyjaśniał wątpliwości podczas sesji prezydent Piotr Przytocki.

Prezydent mówił, że kształt tegorocznego budżetu, w tym niższy niż w latach poprzednich o ponad 30 % poziom bieżącej nadwyżki operacyjnej jest efektem spadku wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - w związku z wprowadzeniem zmian w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym zwolnień z podatku osób do 26. roku życia, zmiany skali podatkowej (zmniejszeniem stawki PIT w I grupie podatkowej z 18 % do 17 %) oraz zwiększeniem kosztów uzyskania przychodu. Duże znacznie ma też niedoszacowanie przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej. Otrzymana subwencja nie uwzględnia wszystkich skutków przechodzących na 2020 r., wdrożonego w 2019 r. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 15 %, a tym samym zwiększy się dopłata miasta do zadań oświatowych.

- Mimo tych wszystkich niekorzystnych tendencji, rządowych działań reformatorskich, to nie mniej jednak naszą rolą nie jest narzekanie. Mamy znajdywać sposoby, jak należy się odnaleźć w takiej sytuacji i jak sprostać tym wymaganiom, by poziom życia w mieście nie zmniejszył się, poziom oświaty zachować na tak wysokim poziomie jak dotychczas, a wskaźniki finansowe miasta były na właściwy poziomie - stwierdził Piotr Przytocki.

W 2020 r. i latach kolejnych nadrzędnym celem władz miasta będzie wdrażanie działań optymalizujących poziom wydatków, w tym fakultatywnych oraz ukierunkowanych na zwiększanie wpływów z dochodów własnych.

Z budżetem związana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna na lata 2020-2039. Jej zakres wynika z planowanych i już zawartych umów na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, a dane dotyczące 2020 r. zgodne są z przyjętymi w uchwale budżetowej. Integralną częścią prognozy jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym wydatków na planowane i kontynuowane zadania inwestycyjne, ze środków własnych i dotacji ze środków europejskich. Zaplanowano wydatki na 46 przedsięwzięć wieloletnich inwestycyjnych i bieżących, z czego 34 realizowane z udziałem środków europejskich. W latach 2020-2027 zaplanowano na nie łącznie ponad 240 mln zł.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano 228,6 mln zł (w tym dofinansowane ze środków europejskich - 55,9 mln zł). Na liście znajduje się między innymi budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie. Na to zadanie w latach 2022-2023 zaplanowano 36 mln zł. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w latach 2020-2021 ma kosztować 32 mln zł, a wymiana źródeł ciepła mająca na celu poprawę jakości powietrza 11,2 mln zł (lata 2020-2021).
Zaplanowano także środki na spłatę zobowiązań factoringowych i zakup ratalny byłego "Lotniska Iwonicz". Na przedsięwzięcia bieżące, w tym współfinansowane ze środków UE zaplanowano ponad 11,4 mln zł, w tym na projekty poszerzające ofertę edukacyjną, a także związane ze zwiększeniem dostępu mieszkańców do usług zdrowotnych i społecznych.

Uwzględniając kwoty w zakresie planowanych na 2020 rok przychodów i rozchodów, a także zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania, łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz umów o podobnym charakterze (factoringi, zakup ratalny) związanych z realizacją ważnych dla rozwoju miasta zadań na koniec 2020 r. zaplanowano w wysokości 287,8 mln zł.

- Przyjęte kwoty w tegorocznym budżecie - mimo trudności wynikających z pogorszenia nadwyżki operacyjnej - pozwolą jednak na utrzymanie stabilnej kondycji finansowej miasta w kolejnych latach, spłatę zaciągniętego długu, a przede wszystkim kontynuowanie polityki rozwoju Krosna, w tym poprzez budowanie potencjału gospodarczego, modernizację i budowę obiektów użyteczności publicznej, a także poprawę jakości usług publicznych dla mieszkańców - powiedział prezydent Krosna.