Sławomir Stefański sprzeciwia się projektowi zwiększenia hodowli tuczników w Gospodarstwie Rolnym "Szubryt" w Moderówce, gm. Jedlicze. Dlaczego? Weź udział w naszej ankiecie.
W Urzędzie Gminy Jedlicze toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarskich w Gospodarstwie Rolnym „Szubryt” Moderówka 19 polegająca na zwiększeniu obsady hodowli tuczników do 238 DJP”.

Organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków w tym postępowaniu jest burmistrz Jedlicza, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, postępowanie w tej sprawie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Przeciwko zwiększeniu hodowli tuczników w Moderówce jest wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański. Jest pełen obaw o dobro mieszkańców Bajd, a także pozostałych mieszkańców gminy oraz turystów odwiedzających nasz region.

- W trosce przed pogorszeniem się jakości powietrza negatywnie wpływającego na mikroklimat miejscowości Bajdy, a także hałas i odór pochodzący od fermy trzody chlewnej (1700 sztuk) nie można być obojętnym - zaznacza wójt Sławomir Stefański.

Na stronie internetowej gminy Wojaszówka został zamieszczony formularz protestu przeciw realizacji tego przedsięwzięcia gotowy do druku, wypełnienia i złożenia. Można go złożyć za pośrednictwem Urzędu Gminy Wojaszówka w terminie do dnia 3 sierpnia 2021 r., pok. nr 14, bądź zostawić u sołtysa Bajd.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać do Urzędu Gminy Jedlicze do 4 sierpnia w formie pisemnej (ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze), ustnie do protokołu w urzędzie gminy lub za pomocą komunikacji elektronicznej: ug@jedlicze.pl.

Ankieta

Czy rozbudowa gospodarstwa rolnego utrudni życie mieszkańcom Moderówki i okolicznych miejscowości?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki ankiety