Infolinia

XX sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe
Miejsce Piastowe, Dukielska 14,

Wstęp wolny

1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w 2015 roku.
4. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok;
-zatwierdzenia rocznego sprawozdania Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym;
-zatwierdzenia rocznego sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym;
-zatwierdzenia rocznego sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym w Miejscu Piastowym;
-o zmianie uchwały w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejsce Piastowe na lata 2013-2017;
-przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ZALESIE 2” w gminie MIEJSCE PIASTOWE;
-przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ZALESIE 2” w gminie MIEJSCE PIASTOWE;
-wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi i przystąpienia do niego Gminy Miejsce Piastowe;
-w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta, osiedlających się na terenie Gminy Miejsce Piastowe;
-zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe;
-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Krosno w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Miejsce Piastowe.
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski, zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
7. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl