XXVI sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna
Krosno, Staszica 2,

Wstęp wolny

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w 2015 r.
3. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca polityki Gminy Miasto Krosno w zakresie źródeł energii odnawialnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (Nr XXVI/506 /16),
4.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna (Nr XXVI/507 /16)
4.3. wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco (Nr XXVI/508 /16),
4.4. zmiany uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków (Nr XXVI/509 /16),
4.5. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Nr XXVI/510 /16),
4.6. ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym (Nr XXVI/511 /16),
4.7. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy : Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne (Nr XXVI/512 /16),
4.8. zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krosno ( Nr XXVI/513 /16),
4.9. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia udziałów (Nr XXVI/514 /16),
4.10. gospodarki nieruchomościami (dot. m.in. nabycia, sprzedaży, obciążenia nieruchomości, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, (od Nr XXVI/515/16 do Nr XXVI/523/16),
4.11. pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019, niespełniających wymagań formalnych (Nr XXVI/524 /16),
4.12. wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie na okres kadencji 2016- 2019 (Nr XXVI/525 /16),
4.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych (Nr XXVI/526 /16),
4.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Zielonej w Krośnie” (Nr XXVI/527 /16).

5. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (wraz z podjęciem stosownej uchwały – projekt Nr XXVI/ 528 /16),
6. Informacja o działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl