PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

XXI sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski Dukla
Dukla, Trakt Węgierski 11,

Wstęp wolny

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Sprawozdanie z działalności Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli sp. z o.o. za 2015 rok oraz analiza ściągalności opłat za wodę i ścieki oraz czynsz.
6. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2015 rok.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały własnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla (druk nr 139),
b) uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla w zakresie usunięcia z rysunku studium obszarów potencjalnego rozwoju energetyki odnawialnej – elektrownie wiatrowe w miejscowościach Cergowa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie, Wietrzno z wyłączeniem działek ewidencyjnych w miejscowości Równe nr 886,965,1148,1149,1271,1504 i w miejscowości Łęki Dukielskie nr1848, 1960, 1961, 1373, 1369, 1368, 1767, 1769, 1768, 2025, 2026 (druk nr140),
c) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dukla zadania z zakresu administracji rządowej (druk nr 141),
d) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia miejscowości Nadole z miastem Dukla (druk nr 142),
e) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie (druk nr 143),
f) udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego pn.”Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla, w km 40+640,lewa strona w miejscowości Teodorówka – Etap III (druk nr 144),
g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2016 (druk nr 145).
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Oświadczenia i informacje.
11. Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl