UP Sanok
Ford

Mechanik Krosno

Naftówka

MZSP

Budowlanka

Starostwo

CKU

XXIII sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski Dukla
Trakt Węgierski 11, Dukla

Wstęp wolny

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
7. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Dukli sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
8. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2015 rok, sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2015 rok i informacji o stanie mienia komunalnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu (druk nr 149).
10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dukli z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dukli absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dukli za rok 2015 (druk nr 150).
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia (druk nr 151),
b) przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Jasionce w Zespole Szkół Publicznych w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia (druk nr 152),
c) przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia (druk nr 153),
d) przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej im. Marii i Michała Krukierków w Równem w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia (druk nr 154),
e) przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Tylawie w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia (druk nr 155),
f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2016 (druk nr 156),
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 157),
h) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2016 roku (druk nr 158).
14.Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15. Oświadczenia i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl