XXII sesja Rady Gminy Jaśliska

-

Urzędu Gminy Jaśliska
Jaśliska 171, Jaśliska

Wstęp wolny

Porządek obrad
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Jaśliska.
Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.
Zapytania i wolne wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2015 rok.
Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaśliska sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2015 rok, sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2015 rok i informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2015 rok /druk nr 130/.
10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska
z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2015 rok /druk nr 131/.
13.Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl