Informatyka
CKUXXIII sesja Rady Miejskiej w Rymanowie

-

Urząd Gminy Rymanów

Mitkowskiego 14A, Rymanów

Wstęp wolny

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonej interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli.
Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2015 rok.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok.
Omówienie organizacji imprez na okres sezonu letniego przez Gminny Ośrodek Kultury.
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:


1/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,

2/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,

3/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rymanów,

4/ określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów,

5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz ze sprzedażą gruntu,

6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce,

7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych we Wróbliku Królewskim,

8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Milczy.

Odpowiedzi na interpelacje radnych – wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących osiedli.
Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl