Hyundai

CKUXXV sesja Rady Miejskiej w Rymanowie

-

Urząd Gminy Rymanów

Urząd Gminy w Rymanowie
Mitkowskiego 14a, Rymanów

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonycvh wniosków z poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli.
8. Informacja Burmistrza Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I półrocze 2016 roku.
9. Informacja Burmistrza Gminy Rymanów o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.
10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
2/ ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów,
3/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów,
4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie,
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz określenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania,
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rymanów.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących osiedli.
12. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl