PANS
Fiat

CKU

Daniel Obajtek

Naftówka

Mechanik Krosno

ZSP2

Starostwo

MZSP

Budowlanka

XXXI sesja Rady Miasta Krosno

-

Urzędu Miasta Krosna
Staszica 2, Krosno

Wstęp wolny

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady.
3. Sprawozdanie z działalności działu szkolenia dzieci i młodzieży MOSiR w Krośnie za okres wrzesień 2015 do czerwiec 2016 r.
4. Informacja na temat realizacji nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna, stanu wykonania wszystkich planów zagospodarowania wraz z ich charakterystyką.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
5.1. upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna do wyrażania zgody na używanie nazwy miasta Krosno w znakach towarowych ( projekt Nr XXXI/ 596 /16).
5.2. wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (projekt Nr XXXI/ 597 /16).
5.3. zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Krosna ( projekt Nr XXXI/ 598 /16).
5.4. zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym ( projekt Nr XXXI/ 599 /16).
5.5. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń do sieci kanalizacji deszczowej ( projekt Nr XXXI/ 600 /16).
5.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ( projekt Nr XXXI/ 601 /16).
5.7. uchylenia uchwały w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Krosno lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy ( projekt Nr XXXI/ 602 /16).
5.8. uchylenia uchwały w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Krosno (projekt Nr XXXI/ 603 /16).
5.9. gospodarki nieruchomościami (dot. m.in. nabycia, zamiany, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (Nr XXXI /604 /16 - XXXI/621/16).
5.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów w Krośnie” (projekt Nr XXXI/622 /16).
5.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.,, Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSP nr 5 w Krośnie wariant 300/334 treningowy” (projekt Nr XXXI/623 /16).
5.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.,, Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta krosna”(projekt Nr XXXI/624 /16).
5.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.,, Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2016/2017”(projekt Nr XXXI/625 /16).
5.14. realizacji projektu pn.,, Rozbudowa ulicy Pużaka w rejonie skrzyżowania z ulicą Kletówki w Krośnie” (projekt Nr XXXI/626 /16).
5.15. zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr XXXI/627 /16).
5.16. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (projekt Nr XXXI/628 /16).
5.17. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXXI/629 /16).
6. Podjęcie uchwał w sprawach odmowy usunięcia naruszenia interesów prawnych.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl