XXVI sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Dukielska 14, Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie uwag do protokołów z dwóch poprzednich sesji.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2016 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2016 r.
4. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rogi 9 – linia elektroenergetyczna 110 kV”;
- uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe;
- w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejsce Piastowe.
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski, zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
7. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl