UP Sanok
Hyundai

Mechanik Krosno

Starostwo

Budowlanka

CKU

Naftówka

MZSP

XX sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Gminn Ośrodek Kultury w Korczynie
Spółdzielcza 20, Korczyna

Wstęp wolny

Porządek obrad XX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja o stanie środowiska na obszarze powiatu krośnieńskiego.
6. Informacja dot. bezpieczeństwa sanitarno – higienicznego oraz bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie krośnieńskim.
7. Rolnictwo w powiecie krośnieńskiego – informacja Krośnieńskiego Biuro Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krośnie.
8. Informacja dot. przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.
9. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
10. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Rymanów prowadzenia zadań publicznych polegających na zarządzaniu publiczną drogą powiatową,
b) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d) zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2016 roku,
e) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2016 /2017”,
f) realizacji projektu pn. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju”,
g) realizacji projektu pn. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu”,
h) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” zaplanowanego do realizacji w ramach II Osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2016 roku.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie XX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl