PANS
Fiat

ZSP2

MZSP

CKU

Starostwo

Mechanik Krosno

Budowlanka

Daniel Obajtek

Naftówka

XXI sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne

-

Urząd Gminy Krościenko Wyżne

Południowa 9, Krościenko Wyżne

Wstęp wolny

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Przyjęcie informacji z działalności Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym oraz Publicznego Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Krościenku Wyżnym w roku szkolnym 2015/2016.
6. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
7. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2016 rok.
17. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
18. Zamknięcie sesji

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl