Krakowski Bank Spółdzielczy

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

XXII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Bieszczadzka 1, Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad XXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015 / 2016.
6. Informacja dot. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starostę Krośnieńskiego.
7. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
8. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
b) uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,
c) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego na 2017 rok,
d) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2016 roku,
e) powierzenia Gminie Rymanów prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów,
f) powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne,
g) powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna,
h) powierzenia Gminie Jedlicze prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Jedlicze,
i) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie XXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl