PANS
Hyundai

Starostwo

Budowlanka

Naftówka

ZSP2

Daniel Obajtek

CKU

Mechanik Krosno

MZSP

XXX Sesja Rady Gminy Jaśliska

-

Urząd Gminy Jaśliska
Jaśliska 171, Jaśliska

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Jaśliska.
3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.
5. Zapytania i wolne wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2016 rok /druk nr 178/,
b) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaśliska /druk nr 179/,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /druk nr 180/,
d) wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska /druk nr 181/,
e) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jaśliska na lata 2017-2021 /druk nr 182/,
f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok /druk nr 183/.
7. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl