PANS
Hyundai

Starostwo

Mechanik Krosno

ZSP2

MZSP

Budowlanka

CKU

Naftówka

Daniel Obajtek

XXXVIII sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna
Staszica 2, Krosno

Wstęp wolny

Zbigniew Kubit - Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał  XXXVIII sesję Rady Miasta. Sesja odbędzie się 29 grudnia 2016 r. (tj. czwartek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2  (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1.    Przyjęcie porządku sesji.
2.    Przyjęcie protokołu  z  ostatniej sesji Rady.
3.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej działalność  Prezydenta  w zakresie  realizacji  wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących  wykorzystania środków kierowanych na działalność RCKP w latach 2011 – 2013.
4.    Informacja o zgłoszonych w 2016 r. żądaniach z tytułu obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.    uchwały budżetowej na 2017 r. (Nr XXXVIII/  774  /16),
5.2.    ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (Nr XXXVIII/  775 /16),
5.3.    wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła (Nr XXXVIII/ 776 /16),
5.4.    wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Lotnisko Krosno Sp.zo.o. (Nr XXXVIII/777/16),
5.5.    Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, (projekt Nr XXXVIII/ 778 /16),
5.6.    zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (Nr XXXVIII/ 779  /16),
5.7.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna, (projekt Nr XXXVIII/780 /16),
5.8.    ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2017 (Nr  XXXVIII/  781 /16),
5.9.    zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2016 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (Nr XXXVIII/ 782 /16),
5.10.    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania Miejskiego programu profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 (Nr XXXVIII/ 783 /16),
5.11.    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Nr XXXVIII/  784 /16),
5.12.    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (Nr XXXVIII/  785 /16),
5.13.     powierzenia spółce pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie zadania własnego Gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym  (Nr XXXVIII/786 /16),
5.14.    zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego (Nr XXXVIII/ 787 /16),
5.15.    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Krosno (Nr XXXVIII/  788 /16),
5.16.    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne” (Nr XXXVIII/  789 /16),
5.17.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka IV” ul. Długa (Nr XXXVIII/  790  /16),
5.18.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VI” ul. Klonowa (Nr XXXVIII/  791  /16),
5.19.    określenia zasad ustalania czynszu za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krosno (Nr XXXVIII/ 792   /16),
5.20.    ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych (Nr XXXVIII/  793 /16),
5.21.    zasad oraz trybu kształtowania nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej na terenie Miasta Krosna  (Nr XXXVIII/  794   /16),
5.22.    gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. nabycia, sprzedaży, obciążenia nieruchomości, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (od Nr XXXVIII/795 /16 do Nr XXXVIII/805  /16),
5.23.    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Nr XXXVIII/ 806 /16),
5.24.    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego  przy ul. Okrzei w Krośnie” (Nr XXXVIII/   807 /16),
5.25.    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na usługę konwojowania kasjerów lub pakietów pieniężnych (Nr XXXVIII/  808  /16),
5.26.    zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia uchwał (Nr XXXVIII/809 /16),
5.27.    zmiany uchwały budżetowej na 2016 (Nr XXXVIII/  810  /16),
5.28.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (Nr XXXVIII/ 811  /16),
5.29.    uchwalenia planu pracy Rady Miasta na 2017 r. (Nr XXXVIII/  812 /16),
5.30.    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta Krosna na 2017 r. (Nr XXXVIII/  813 /16),                
5.31.    zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Krosna na 2017 rok (Nr XXXVIII/  814 /16),

6.    Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7.    Odpowiedzi na zapytania.
8.    Informacja   Przewodniczącego   Rady   o   uczestnictwie   w   spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10.    Wolne wnioski i informacje.
11.    Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl