Informatyka
CKUXXXII sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Dukielska 14, Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie uwag do protokołów z XXX i XXXI sesji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Gminy Miejsce Piastowe za 2016 r.: Rewizyjnej, Budżetowo – Gospodarczej, Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe za 2016 r.
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
- zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe;
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe;
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Miejsce Piastowe;
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Miejsce Piastowe;
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na 2017 r.;
- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
- „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2017 r.”;
- odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
- zaproszenia jednej nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejsce Piastowe w ramach repatriacji;
- określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Miejsce Piastowe;
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka;
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne;
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejsce Piastowe;
- o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejsce Piastowe nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Głowienka;
- o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym;
- o zmianie uchwały w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejsce Piastowe na lata 2013-2017;
- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe.
6. Interpelacje radnych.
7. Wnioski, zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl