XLII sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna
Staszica 2, Krosno

Wstęp wolny

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w 2016 r.
1. Informacja Prezydenta na temat realizacji rozwiązań nowych układów komunikacyjnych w mieście Krośnie realizowanymi w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
2.1. zakończenia współpracy z węgierskim miastem Sátoraljaújhely (projekt Nr XLII/904/17),
2.2. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty (projekt Nr XLII/905/17),
2.3. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji planu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne (projekt Nr XLII/906/17),
2.4. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XLII/907/17),
2.5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka III” ul. Ks. Popiełuszki (projekt Nr XLII/908/17),
2.6. przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 (projekt Nr XLII/909/17),
2.7. gospodarki nieruchomościami /dot. m.in. nabycia, zamiany, sprzedaży nieruchomości, wniosku o przekazanie nieruchomości , obciążenia i sprzedaży nieruchomości, obciążenia nieruchomości,(projekty od Nr XLII/910 /17) do Nr XLII/ 919/17),
2.8. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych ( Nr XLII/ 920/17),
2.9. wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco Nr XLII/ 921/17),
2.10. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr XLII/922/17),
2.11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLII/923/17).
3. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
4. Odpowiedzi na zapytania.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl