Krakowski Bank Spółdzielczy

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

XLIII sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna
Staszica 2, Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
3. Sprawozdanie z funkcjonowania MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie.
4. Sprawozdanie z funkcjonowania MKS Sp. z o.o. w Krośnie.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna w 2016 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie za 2016 r. (projekt Nr XLIII/924/17),
6.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Powiatem Krośnieńskim w zakresie zasad kierowania i świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/925/17),
6.3. zmiany uchwały Rady Miasta Krosna Nr XL/838/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe” (projekt Nr XLIII/926/17),
6.4. zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/839/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/927/17),
6.5. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/928/17),
6.6. ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Krośnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (projekt Nr XLIII/929/17),
6.7. wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego „Europe in Love” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Europa 2014 – 2020 (projekt Nr XLIII/930/17),
6.8. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne (projekt Nr XLIII/931/17),
6.9. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (projekt Nr XLIII/932/17),
6.10. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt Nr XLIII/933/17),
6.11. ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/934/17),
6.12. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (projekt Nr XLIII/935/17),
6.13. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Przemysłowa II” (projekt Nr XLIII/936/17),
6.14. nadania nazwy dla mostu na rzece Wisłok w ciągu ulicy Stefana Okrzei (projekt Nr XLIII/937/17),
6.15. gospodarki nieruchomościami /dot. m.in. nabycia, zamiany, sprzedaży nieruchomości, wniosku o przekazanie nieruchomości, obciążenia i sprzedaży nieruchomości, obciążenia nieruchomości (projekty od Nr XLIII/938/17 do Nr XLIII/ 946 /17),
6.16. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna (projekt Nr XLIII/947/17),
6.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr XLIII/948/17),
6.18. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr XLIII/949 /17),
6.19. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLIII/950 /17).

7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl