PANS
Fiat

Mechanik Krosno

MZSP

Naftówka

Starostwo

ZSP2

Budowlanka

Daniel Obajtek

CKU

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Rymanowie

-

Urząd Gminy Rymanów

Urząd Gminy w Rymanowie
Mitkowskiego 14a, Ryamnów

Wstęp wolny

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwienia interpelacji i zgłoszonych wniosków - zapytań z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Rymanów  za 2016 rok.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Rymanów za 2016 rok:
- Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie,
- Komendanta Straży Miejskiej w Rymanowie.
10. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2016 rok.
11. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska Rymanów Zdrój na lata 2017 – 2020,
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie,
- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rymanowie,
- udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Bziance i we Wróbliku Szlacheckim,
- zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXIV/246/16 z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów -
- komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli.
13. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl