UP Sanok
Fiat

Starostwo

CKU

Mechanik Krosno

Naftówka

Budowlanka

MZSP

ZSP2

XXXVII sesja Rady Gminy

-

Urząd Gminy
Dukielska 14, Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie uwag do protokołów z poprzednich sesji (XXXIV, XXXV, XXXVI).
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Przedstawienie Radzie Gminy Miejsce Piastowe oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miejsce Piastowe za 2016 rok.
5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
2)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe;
3)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2016 rok i odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Miejsce Piastowe z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
c) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy Miejsce Piastowe w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
d) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe za 2016 rok;
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym;
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym;
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym;
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe oraz likwidacji Ośrodka Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym;
zgody na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Miejsce Piastowe części nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę wewnętrzną.
6. Interpelacje radnych.
7. Wnioski, zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl