Informatyka
CKUXXIX sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Bieszczadzka 1, Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołów z XXVI, XVII i XVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie krośnieńskim.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim.
7. Informacja z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP za 2016 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie za 2016 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie za 2016 rok.
10. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Krośnie za 2016 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, w tym: z działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2016 rok, Strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz innych zrealizowanych programów powiatowych.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej.
13. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025”, za 2016 rok.
14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.
15. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
16. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
17. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych,
b) uchwalenia „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017 – 2018”,
c) uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Krośnieńskim na lata 2017 – 2020”,
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok,
e) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
19. Wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl