Informatyka
CKUXLVI Sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta
Staszica 2 , Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1.Przyjęcie porządku sesji.
2.Przyjęcie trzech protokołów z ostatnich sesji Rady.
3.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krosna z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2016 rok.
4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2016 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XLVI/ 958 /17).
5 Informacja o stanie mienia Gminy Krosno.
6.Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2016 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XLVI/ 959 /17).
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Krosna (projekt Nr XLVI/ 960 /17),
7.2. zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/838/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego, prowadzonego ustawa – Prawo oświatowe (projekt Nr XLVI/ 961 /17),
7.3.zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/839/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe do ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XLVI/ 962 /17),
7.4.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Przemysłowa III” (projekt Nr XLVI/ 963 /17),
7.5.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Przemysłowa IV ” ul. Batorego (projekt Nr XLVI/ 964 /17),
7.6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Suchodół XI ” ul. Polna (projekt Nr XLVI/ 965 /17),
7.7.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko IV” (projekt Nr XLVI/ 966 /17),
7.8 zmiany nazwy ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XLVI/ 967 /17),
7.9. nadania nazwy dla ronda w mieście Krośnie (projekt Nr XLVI/ 968 /17),
7.10.nadania nazwy dla skweru w mieście Krośnie (projekt Nr XLVI/ 969 /17),
7.11.gospodarki nieruchomościami /dot. m.in. sprzedaży, zamiany nieruchomości, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości (projekty od Nr XLVI/970/17 do Nr XLVI/ 979 /17),
7.12.ustalenia regulaminu korzystania z Dworca autobusowego w Krośnie (projekt Nr XLVI/ 980 /17),
7.13. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XLVI/ 981 /17),
7.14.wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno i Gminą Miejsce Piastowe w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy magistralnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe (projekt Nr XLVI/ 982 /17),
7.15 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko I” (projekt Nr XLVI/ 983 /17),
7.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr XLVI/ 984 /17),
7.17.ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr XLVI/ 985 /17),
7.18. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr XLVI/986 /17),
7.19. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLVI/987 /17).
7.20. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt Nr XLVI/ 988 /17),
8. Rozpatrzenie skargi na działalności Dyrektora oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krośnie przy ul. Kletówki 7 (wraz z podjęciem stosownej uchwały – projekt Nr XLVI /989/17 ).
9. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
10. Odpowiedzi na zapytania.
11. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl