Michalicki

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

XLV sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce
Chorkówka 175, Chorkówka

Wstęp wolny

XLV sesja Rady Gminy Chorkówka odbędzie się 22 sierpnia 2017, początek o godz. 15:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów:
- Nr 5/XLII/2017 z XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 maja 2017 r.,
- Nr 6/XLIII/2017 z XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 14 czerwca 2017 r.,
- Nr 7/XLI/2017 z XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 26 czerwca 2017 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja Wójta Gminy z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat,
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017,
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017,
- w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 4742 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, PROJEKT
- w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka,
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
6. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl