Ford

CKU

MZSPXLVIII sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna
Staszica 2, Krosno

Wstęp wolny

Zbigniew Kubit - Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XLVIII sesję Rady Miasta. Sesja odbędzie się 30 sierpnia 2017 r. (tj. środa) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady.
3. Informacja na temat bieżącej działalności Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w roku 2017 r. oraz planów na przyszłość.
4. Informacja Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa UM na temat realizacji nowo sporządzonego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna oraz charakterystyka i stan wykonania wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Miasto Krosno.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli zasadności i sposobu zlecania wykonywania projektów planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2016 (wraz z podjęciem stosownej uchwały – projekt Nr XLVIII/ 995 /17),
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli doraźnej działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie przy ul. Kletówki 7 (wraz z podjęciem stosownej uchwały – projekt Nr XLVIII/ 996 /17),
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz nowego prawa jazdy (projekt Nr XLVIII/ 997 /17),
7.2. ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym (projekt Nr XLVIII/ 998 /17),
7.3. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji planu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne (projekt Nr XLVIII/ 999 /17),
7.4. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2017 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XLVIII/ 1000 /17),
7.5. zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Krośnie” i nadania jej statutu (projekt Nr XLVIII/ 1001 /17),
7.6. zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia (projekt Nr XLVIII/ 1002 /17),
7.7. gospodarki nieruchomościami dot. m.in. sprzedaży, nabycia nieruchomości, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (projekty od Nr XLVIII/1003/17 do Nr XLVIII/ 1018 /17 + Nr XLVIII-1018a /17 ),
7.8. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej użytku ekologicznego Doliny Potoku Badoń oraz Doliny Potoku Lubatówka na odcinku w obrębie miasta Krosna” (projekt Nr XLVIII/ 1019 /17),
7.9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2017/2018” (projekt Nr XLVIII/ 1020 /17),
7.10. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Sanoka (projekt Nr XLVIII/ 1021 /17),
7.11. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych (projekt Nr XLVIII/ 1022 /17),
7.12. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr XLVIII/ 1023/17),
7.13. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr XLVIII/ 1024 /17),
7.14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLVIII/ 1025/17),
8. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie (wraz z podjęciem stosownej uchwały (projekt Nr XLVIII/ 1026 /17),
9. Rozpatrzenie trzech skarg na działalność Prezydenta Miasta Krosna (wraz z podjęciem stosownych uchwał – projekty Nr XLVIII /1027 - 1029 /17 ).
10. Przekazanie według właściwości Prezydentowi Miasta Krosna skargi państwa I. i R.O. (wraz z podjęciem stosownej uchwały – projekt Nr XLVI /1030/17 ).
11. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
12. Odpowiedzi na zapytania.
13. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
14. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl