Infolinia

XLIV sesja Rady Miejskiej w Jedliczu

-

Urząd Gminy w Jedliczu
Rynek 5, Jedlicze

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr XL/2017 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 28 kwietnia 2017 r.
4. Zatwierdzenie protokołu Nr XLI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 23 czerwca 2017 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jedlicze oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
b) zmieniająca uchwałę Nr XLI/326/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok,
d) zmieniająca uchwałę Nr LI/277/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
e) zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/248/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno -Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Jedliczu, zmienioną Uchwałą Nr XXXVII/270/2017 Rady Miejskiej Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
f) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/208/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych,
g) ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Jedlicze” oraz regulaminu jego nadania.
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.
7. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
8. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
13. Zakończenie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl