Informatyka
Fiat

CKUXXXII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Bieszczadzka 1, Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołów z XXIX, XXX i XXXI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.
6. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
7. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu krośnieńskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023”,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2017 roku,
c) zmiany „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017 – 2018”,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,
e) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Iwoniczu,
f) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Iwoniczu,
g) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. dra Józefa Aleksiewicza w Iwoniczu – Zdroju,
h) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. dra Józefa Aleksiewicza w Iwoniczu – Zdroju,
i) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Iwoniczu – Zdroju,
j) przekształcenia Gimnazjum Specjalnego w Iwoniczu – Zdroju,
k) przekształcenia Gimnazjum dla Dorosłych w Iwoniczu,
l) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jedliczu,
ł) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego w 2017 roku,
m) wyrażenia zgody na złożenia w 2017 roku wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019,
n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
o) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl