Infolinia

XLIV sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Dukielska 14, Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie uwag do protokołów z XLI i XLII sesji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejsce Piastowe za rok szkolny 2016/2017.
5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- wyrażenia zgody na nabycie w drodze prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Łężanach i Targowiskach;
- zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
- nadania imienia Szkole Podstawowej w Zalesiu;
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Benedykta Wierdaka w Głowience;
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach;
- stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym;
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Rogach;
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Targowiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Targowiskach oraz - stwierdzenia przekształcenia Szkoły Filialnej dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Targowiskach w Szkołę Filialną ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Targowiskach;
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisławy Grelli we Wrocance;
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalesiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu;
- uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na 2018 rok;
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejsce Piastowe;
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejsce Piastowe;
- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- zgody na sprzedaż udziału wynoszącego ½ części własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej współwłasność Gminy Miejsce Piastowe.
6. Wyrażenie opinii w sprawie uchwał podjętych przez Zebrania Wiejskie dotyczących przyznania sołectwom w 2018 roku środków z funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć.
7. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
8. Interpelacje radnych.
9. Wnioski, zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
10. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl