XXXIV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Bieszczadzka 1, Krosno

Wstęp wolny

W dniu 27 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016 / 2017.
6. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych.
7. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
8. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) powierzenia Gminie Chorkówka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Chorkówka,
b) powierzenia Gminie Miejsce Piastowe prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Miejsce Piastowe,
c) ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2017 roku,
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w zakresie zasad kierowania i świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie na rzecz mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego,
f) uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
g) skargi na działalność Starosty Krośnieńskiego,
h) skargi na działalność Starosty Krośnieńskiego,
i) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl