XLIX sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce
Chorkówka 175, Chorkówka

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 11/XLVIII/2017 z XLVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 24 października 2017 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce wchodzącą w skład Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce – PROJEKT
b) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chorkówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Chorkówce – PROJEKT
c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Draganowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Draganowej – PROJEKT
d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Faliszówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Faliszówce – PROJEKT
e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kobylanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kobylanach – PROJEKT
f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej, w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kopytowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kopytowej – PROJEKT
g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Leśniówce obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Leśniówce obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-III – PROJEKT
h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szczepańcowej – PROJEKT
i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Świerzowej Polskiej wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej – PROJEKT
j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Zręcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Kantego w Zręcinie – PROJEKT
k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach – PROJEKT
l) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorkówka – PROJEKT
m) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Chorkówka – PROJEKT
n) w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego „Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka” PROJEKT
o) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok –PROJEKT
5. Sprawy różne, interpelacje, zapytania.
6. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl