Hyundai

CKUXXXI sesja Rady Gminy Korczyna

-

Dom Strażaka w Korczynie
Jana Szczepanika 2, Korczyna

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Interpelacje, zapytania i postulaty (wnioski)
4. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami
5. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami
6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna — Etap nb.
7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6" — Etap III.
8.. Zmiana uchwały budżetowej na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. ,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego w Komborni". 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco)
11. Uchylenie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Letters&Figures
12. Uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem 2017 roku
13. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Korczyna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy
15. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dokumentacyjnego - zgrupowanie sztolni znajdujących się na terenie miejscowości Czarnorzeki
16. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dokumentacyjnego - zgrupowanie sztolni znajdujących się na terenie miejscowości Węglówka
17. Uchwalenie lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży
18. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
19. Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
20. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i postulaty (wnioski)
21. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach w okresie między sesjami i udzielonych na nie odpowiedziach
22. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy
23. Sprawy różne, komunikaty
24. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl