Sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce
Chorkówka 175, Chorkówka

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 12/XLIX/2017 z XLIX sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 listopada 2017 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Chorkówka na 2018 rok.
6. Przedstawienie opinii Komisji Stałych.
7. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu, w tym na zadania inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sulistrowej -etap II, Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Sulistrowa -etap II”
b) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka oraz odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów zielonych ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka i transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie ul. Białobrzeska – RIPOK w Krośnie”
c) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
d) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka
e) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat
f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat
g) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 5 lat
h) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
j) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka
10. Sprawy różne, interpelacje, zapytania.
11. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl