UP Sanok
Hyundai

Naftówka

ZSP2

Mechanik Krosno

MZSP

Starostwo

CKU

Budowlanka

Sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli
Trakt Węgierski 11, Dukla

Wstęp wolny

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały własnej dotyczącej ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (druk nr 322),
b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 (druk nr 323),
c) uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 324),
d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla na lata 2018-2027 (druk nr 325),
e) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont mostu przez rzekę Jasiołka w miejscowości Nowa Wieś, w ciągu drogi gminnej Nr 114531R z przywróceniem pierwotnej nośności obiektu 30 T” (druk nr 326),
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dukla i Gminą Miasto Krosno w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy kolektora tłocznego na terenie Gminy Dukla i Gminy Miejsce Piastowe (druk nr 327),
g) określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (druk nr 328),
h) uchwalenia zmian Statutu Gminy Dukla (druk nr 329),
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na 2018 rok (druk nr 330),
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli na 2018 rok (druk nr 331),
k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na 2018 rok (druk nr 332).
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
8. Oświadczenia i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl