Krakowski Bank Spółdzielczy

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

Sesja Rady Gminy Korczyna

-

Dom Strażaka w Korczynie
Jana Szczepanika 2, Korczyna

Wstęp wolny

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania i postulaty (wnioski).
4. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z realizacji zadań w
okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
6. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i postulaty (wnioski).
10. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach w okresie między sesjami i udzielonych na nie odpowiedziach.
11. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
12. Sprawy różne, komunikaty.
13. Zamknięcie obrad sesji

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl