UP Sanok
Ford

Budowlanka

CKU

Mechanik Krosno

Starostwo

MZSP

Naftówka

XXXV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Bieszczadzka 1, Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego z działalności w 2017 roku.
7. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie,
b) zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Samodzielnego PublicznegoPogotowia Ratunkowego w Krośnie,
c) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2017 roku /projekt uchwały zostanie przedłożony Radnym w terminie późniejszym/,
d) uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 – 2020” /załącznik do projektu uchwały został przekazany radnym w wersji elektronicznej/,
e) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
f) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym),
g) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały zostanie przedłożony w terminie późniejszym),
i) planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2018 rok,
j) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,
k) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno w 2018 roku,
l) uchwały budżetowej na 2018 rok,
ł) wieloletniej prognozy finansowej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl